Такси по ЗМДТ в Русе

taksi-mestni-danaci-i-taksi-ruse„Местни данъци и такси” е дирекция в Община – Русе, която има следните цени на такси за административни услуги, съгласно Наредба – 16 на Общински съвет Русе, в сила от 01.01.2009 г.:

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

За граждани – срок до 5 дни                                  5 лв.

За граждани – срок до 3 работни дни                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 5 дни                                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 3 работни дни                  20 лв.

 

ДУБЛИКАТ НА КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И КОПИЯ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

РАЗПЕЧАТКА НА ДАНЪЧНА СМЕТКА

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Обикновена услуга – срок до 3 работни дни       2 лв.

Бърза услуга – срок 1 работен ден                       4 лв.

 

Цените са актуални към датата на публикацията.

Реклами

Регистрация по ЗДДС в Русе

NAP-Ruse-2019ДДС е косвен данък и за неговото легитимно приложение е необходима регистрация.

В Русе регистрацията по ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност) се извършва в данъчната служба, офис в Русе  на ТД на НАП – Варна. Такава регистрация, отскоро може да се заяви доброволно при регистрация на фирмата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Регистрацията по ЗДДС, се разделя на три вида:

  • задължителна
  • по избор (доброволна);
  • по инциатива на органа по приходите.

Задължителна регистрация

Предвид разпоредбата на чл. 96, ал.1 от ЗДДС, когато данъчно задълженото лице (не само фирми, но и други лица попадащи в тази дефиниция по закона) достигне облагаем оборот от 50 хил.лева или го е превишило за време от 12 месеца един след друг, преди настоящия месец, се задължава в едноседмичен срок от изтичането на последния данъчен период, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

В случаите на достигнат такъв оборот за два месеца един след друг, включително текущия, не се изчаква изтичането на данъчния период, а лицето подава заявление за регистрация по ЗДДС в едноседмичен срок от датата, когато е достигнало облагаемият оборот.

Регистрация по избор

Чл. 100, ал.1 от ЗДДС, гласи, че всяко данъчно задължено лице с невъзникнало основание за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона, има право да се регистрира по избор. Новото през 2019 г. е че когато се регистрира фирма в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ – Русе, заедно с фирменото заявяване, може да се подаде и заявка за ддс регистрация.

Регистрация по инциатива на органа по приходите

При неизпълнение на задължението за задължителна регистрация от данъчно задълженото лице, установена след проверка от данъчен орган, то бива регистрирано от НАП чрез издаване на акт за регистрация.

Съществуват и други основания, поради които една фирма може да бъде регистрирана по ЗДДС в ТД на НАП – Варна, офис Русе. Предвид особеният им характер, те са наименовани като специфични случаи на регистрация по ЗДДС. Всички те са задължителни, като някои от тях не са свързани с достигане на оборот, има такива с предварителен срок за регистрация (преди настъпване на данъчното събитие или авансовото плащане).

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Патентен данък за 2019 г. – Русе

Патентен данък – Община Русе

Приет с Решение№ 401 по Протокол № 16/15.12.2016 г. на ОС-Русе,  съобразно Наредба №20 за определяне размера на местните данъци  на
територията на община Русе

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

Патентни дейности
ГР. РУСЕ
 
Гр.Мартен;с.Николово;
с.Тетово; с.Ново село; с.Сандрово; с.Червена вода;
с.Басарбово;
с.Семерджиево; с.Бъзън (в сила от 01.01.2010 г.)
С.Хотанца; с.Просена;с.Долно Абланово;с.Ястребово

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20
стаи —данъкът се определя в за стая според местонахождението на обекта

1 и 2 звезди

250

25

25

2.
Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за
консумация, включително на открити площи, или за обект, според
местонахождението на обекта в размери:

а)
ресторанти:

1—2 звезди

35

1

1

3 звезди

60

6

6

б)
заведения за бързо обслужване:

1—2 звезди

20

1

1

 3 звезди

35

3

3

в)
питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди

20

1

1

3 звезди

35

2

2

г)
кафе-сладкарници

1—2 звезди

20

1

1

3 звезди

50

3

3

д)
барове:

дневни:

2 звезди

50

3

3

3 звезди

84

10

10

нощни:

2 звезди

 

63

 

5

 

5

3 звезди

98

20

20

е)
бюфети, каравани и павилиони —
за обект:

500

75

75

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в размер  за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на
обекта в размери:


                             17                   4                                        2

4. Платени паркинги —данъкът се определя в размер за 1 брой място за паркиране според
местонахождението на обекта в размери:


                            90                        20                                        5

5. Дърводелски услуги данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:


                            500                     100                                      50

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:


                             540                              110                                      40

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали данъкът се определя   според местонахождението на обекта в размери:

                            1500                       700                                     500

8. Обущарски и шапкарски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:


                          90                                 40                                       40

9.
Металообработващи услугиданъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:


                       750                                200                                     100

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарнофризьорски услуги данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта в размери:


608
                          132                                       60

11. Машинописни и/или копирни услуги данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта в размери:

                                                   508     224                                     180

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:


                         630                      200                                     130

13. Маникюр, педикюр данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:

                              338                  77                                        60

14. Часовникарски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:.

                                                             313
70                                        60

15. Тапицерски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            438                                 200
                   180

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            890
      230
               190

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                          1350
350           
                           280

18. Ремонт на електрои водопроводни инсталацииданъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            405                 132                                       100

19. Стъкларски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:


                       540
132                                       100

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                           694
174                                          47

21. (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г.) Отдаване на видеокасети или записи на
електронен носител
под наем данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                         2500
600                                        300

22. Компаньонки и компаньони данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                         6440
3520                                      3000

23. Масажистки и масажисти данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта :

                                                        1680
660                                        500

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                        5600
2750     
                                 2000

25. Фотографски услуги данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта в размери: /

                                                            750
300                                        200

26. Посреднически услуги при покупкопродажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                          1500
200                                        100

27. Санитарни възли, наети под аренда данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            340
190                                        150

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                           198
71                                          50

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                              98
61                                          50

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размери:

                                                       28000
6600                                      3000

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                           188
60                                          30

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) данъкът се определя според местонахождението на обекта.

                                                           995
390                                        300

33.
Игри с развлекателен или спортен характер данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на
данъка
за
брой съоръжение
е:

                                                           198
112                                        100

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за
брой съоръжение е

                                                             26
10                               
           8

в) За зали за боулинг и кегелбан данъкът за игрален коридор и данъка за билярд за маса е в размер на:

                                                           140
55     
                                   40

34. Фитнес центрове и спортни зали данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за
1 кв.м.

              4
2                                          1,50

и
за
един фитнес уред
840
440                                      300

35. Химическо чистене, пране и гладене данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

                                                            440
          187
133

36.
Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно . данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

б) За мелници за фураж стационарни данъкът се определя в
размер на 600 лв.

37.
Услуги с атрактивен характер :

а) корабчета

750 лв. на
брой

б) лодки

450 лв. на
брой

в) яхти

900 лв. на брой

г) джетове

900 лв. на
брой

д) влакчета

30 лв. на
място

е) файтони

75 лв. на
място

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой
оборудване

з) зимни ски (включително скиекипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на
брой оборудване
/

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лв. на
място

к) детски колички и моторчета

150 лв. на
брой

л)
стрелбища

300 лв. на брой
стрелбище

38.
Обучение на водачи на моторни превозни средства данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди,
мотоциклети

475

275

200

б) други МПС

950

550

400

39. УслугиПътна помощна пътни превозни средства данъкът се определя в
размер на 2000 лв.
за брой моторно превозно средство за всички населени
места
.

40. Услуги със земеделска и горска техникаданъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн330лв   

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни  и самодвижещи се машини  110 лв

в) прикачни, навесни и стационарни машини 11 лв.

 

 

Годишния
размер на патентния данък и видовете дейности са посочени в Приложение № 4 към
Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 110/2007 г./ и са в сила от 01.01.2008
г.

 

 

 

 

 

 

Дистанционна продажба на стоки и регистрация по ДДС

НАП-Русе,регистрация по ддс - дистанционни продажбиВ НАП – Русе, се подава заявление за регистрация, когато тя е компетентната данъчна служба за лицето.

Какво представлява дистанционната продажба на стоки, по смисъла на Закона за ДДС?

Когато лице което има ДДС регистрация в една страна членка на Европейския съюз (ЕС), осъществява продажба към лице без ДДС регистрация в друга страна членка на ЕС, тогава е налице дистанционна продажба на стоки, за наличието на която са необходими определени условия.

Какви условия е необходимо да бъдат изпълнени заедно?

1. Доставчикът на стоката да е регистриран за целите на ДДС в държава-членка, която не е тази където завършва превозът.
2. За лицето, получаващо стоката от доставчика, липсва задължение за начисляване на ДДС за вътреобщностното придобиване в страната членка на ЕС, където завършва превозът.
3. Превозът на стоки се извършва от доставчика или за негова сметка, от държава членка, която е различна от тази където завършва превозът.
4. Стоките са всички останали, с изключение на:
– нови превозни средства;
– стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на лицето – доставчик, или
имащи за предмет специалният ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Кога възниква задължение за регистрация по ДДС за дистанционна продажба на стоки?

Регламентираното изискване за задължителна регистрация по ДДС за дистанционна продажба се съдържа в чл.98 от Закона за ДДС.

Данъчно задължено лице по смисъла на Закона за ДДС, извършващо дистанционна продажба на стоки на територията на България, се регистрира по ДДС когато общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата дефинирана в закона – 70 000 лева. Тази регистрация се извършва в 7 дневен срок, преди да е налице данъчно събитие за тази доставка, чрез която се надвишава преждепосочената сума, която се нарича праг на продажбите. Всяка държава – членка на ЕС, определя такъв праг, според нейните законови изисквания по ДДС.

Датата на регистрация по Закона за ДДС е датата на която е връчен на акта за регистрация.

Регистрацията по ДДС за дистанционна продажба на стоки е специфична регистрация по Закона за ДДС.

Подаване на годишна данъчна декларация от физически лица в НАП

НАП-Варна, офис Русе, е компетентната Териториална дирекция на НАП, определена спрямо съответстващата информация по постоянния адрес на лицето, посочен върху личната му карта или друг документ за самоличност, съгласно Закона за българските документи за самоличност.

Физическо лице - подаване на годишна данъчна декларация

Кои физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация?
В Закона за данъците върху доходите на физически лица е записано, че за придобитите през годината доходи, местните и чуждестранните физически лица са задължени да подават данъчна декларация. Подлежащи на облагане с данък са:
• Доходи от общата годишна основа, в това число и доходи от трудови правоотношения;
• Доходи от стопанска дейност като ЕТ;
• Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък (и/или данък върху таксиметров превоз по реда на Закона за местни данъци и такси).

Задължителни за деклариране от страна на местните физически лица са:
• Придобитите доходи през годината от източник в чужбина:
– Дивиденти и ликвидационни дялове;
– Доходи, получени от замяна на дялове и акции във връзка с преобразуване на търговски дружества в чужбина;
– Доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“
• Лихви по банкови сметки.
• Акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
• Предоставени или получени парични заеми.

За местните физически лица важи освобождаване от облагане на получено имущество по наследство или дарение, както и възстановено право на собственост върху получено имущество. Тези доходи не са задължителни за деклариране, но може да бъдат описани в декларацията по желание на физическото лице. За целта се попълва Приложение № 13.

Кои са паричните и непаричните доходи?
Формата на плащане определя характера на плащането. Когато то е парично, доходите са във валута, която се изчислява в български левове спрямо курса на БНБ към датата на придобиване им. От своя страна, непаричните доходи се остойностяват в левове към датата на тяхното придобиване, но по пазарна цена.

Определянето на датата за придобиване на доходи става по следните начини:
• При плащане в брой;
• При безналично плащане, което става чрез заверяване на сметка или получаване на чек.
• Получаване на престация, в случаите на непаричен доход.

Важно е да се отбележи, че при продажба или замяна на акции, дялове, финансови активи или търговия с чуждестранни валути, доходът се смята за придобит към датата на прехвърляне.

Съществуват няколко ситуации, при които отпада задължението за подаване на данъчна декларация. Те са следните:
• Лица, които са получили доходи САМО от трудови отношения и иматработодател по основно трудово правоотношение, определил годишния размер на данъка за всички придобити доходи от трудовоправните отношения.
• Лица, които са получили доходи САМО от трудови отношение и нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, който не е определил данъка за всички придобити доходи от трудовоправните отношения, но са изпълнени едновременно условията за равенство между данъкът върху общата годишна данъчна основа и авансово удържаният или няма да се ползват данъчни облекчения чрез подаване на данъчната декларация.
• Необлагаеми доходи или доходи, които са облагаеми, с изключение на доходи от източници в чужбина кат: дивиденти, ликвидационни дялове, лихви по банкови сметки, допълнителни доброволно осигуряване и пр.

Срок и място за подаване на данъчна декларация
Годишните данъчни декларации се подават до 30 април на следващата година, след придобиване на годишните доходи, като в този срок се внася дължимият данък. Подаването на декларации се случва в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на физическото лице, в това число и едноличен търговец.

За чуждестранно физическо лице, подаването на данъчна декларация, става по следния начин:
• В ТД на НАП по постоянен адрес на упълномощено лице, което има постоянен адрес в страната.
• Във всички останали случаи се подава в ТД на НАП в гр. София.

Съществуват три начина за подаване на данъчна декларация:
1. Лично или чрез упълномощено лице;
2. По пощата с обратна разписка;
3. По електронен път.

Важно е да се отбележи, че съществува отстъпка при ранно подаване на данъчна декларация. Лице, което подаде декларацията си по електронен път до 31-ви януари на следващата година, ползва 5% отстъпка върху данъка за довнасяне на годишната данъчна декларация, но това не може да бъде повече от 500 лв. и само при условие, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

За попълване на данъчна декларация Ви съветваме да потърсите компетентни счетоводни услуги, тъй като погрешно попълнена данъчна декларация с неверни данни, подлежи на финансови санкции. Ако все пак решите да попълните сами своята декларация, в сайта на НАП ще откриете начините за това.

Придобиване на доходи по ЗДДФЛ

Повод за написването на тази статия е разпращаните от НАП, на 07.03.2018 г. електронни писма до физически лица, със следното съдържание:
„УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с реализиране програмата на НАП за подпомагане доброволното спазване при изпълнение на данъчните и осигурителните задължения, Ви информираме, че при преглед на подадените през 2017 г. годишни данъчни декларации се установи, че сте посочен като съставител на х бр. финансови отчети за 2016 година.
Напомняме Ви, че доходите от облигационните Ви правоотношения с тези предприятия са облагаеми и се декларират с годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ.
В случай, че вече сте декларирали доходите си пред НАП, благодарим за проявената ангажираност при изпълнение на законовите Ви задължения.
Надяваме се съвместната ни работа през последните години да Ви е убедила в това, че НАП се стреми да бъде партньор и да поддържа отворен диалог със своите клиенти в посока превенция от проявяването на риска от неспазване на законодателството, а не да съсредоточава усилията си за санкциониране на вече допуснати нарушения.
С пожелание да продължим да поддържаме коректни отношения и да работим за изграждане на още по-високо взаимно доверие и разбиране.”

Придобиване на доходи ЗДДФЛ
След анализ на текстовия пасаж „доходите от облигационните Ви правоотношения с тези предприятия са облагаеми и се декларират с годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ.” и засечката му с текста по-долу „в случай, че вече сте декларирали доходите си пред НАП”, се остава с впечатление, че доходът се смята за придобит дори без той да отговаря на условията за това.

Какви са условията доходът да е придобит? Отговор за това дава чл.11 от ЗДДФЛ, който гласи следното:
Ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3. получаването на престацията – за непаричен доход.
В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.
Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. За определяне датата на придобиване се прилагат чл.11 ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ
Доходът по чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец.
При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

Справка за НАП – придобити през последните 12 месеца активи, лично ползване – мобилни телефони и офис – техника

lichno-polzvane-nap

Справка за придобити през последните 12 месеца мобилни телефони
или преносима офис-техника
ЕИК по ЗТР: Име на ЗЛ:
Вид на активите Брой Брой на предоставените за ползване активи или  SIM карти за мобилни услуги на лица извън тези по т. 5 и 6 Разходи за придобиване и експлоатация вкл. абонаментни такси Ползван данъчен кредит
1 2 3 4 5 6
1 Телефонни апарати, придобити през последните 12 месеца на стойност над 1000 лв. всеки от тях
2 SIM карти за мобилни услуги, за които се плащат месечни абонаментни такси
3 Таблети, придобити през последните 12 месеца на стойност над 1000 лв. всеки от тях
4 Преносими компютри, придобити през последните 12 месеца на стойност над 1000 лв. всеки от тях
5 Членове на органите за управление х х х
6 Наети лица х х х
Дата на справката: Представляващ:
име и подпис