НАП-Русе и старт на данъчната кампания за 2020 г.

Старт на данъчната кампания за 2020 г. - НАП РусеКакто преди, така и тази година данъчната служба в Русе, няма да е напълно функционална на 02.01.2020 г.. На 10.01.2020 г. НАП-Русе ще започне данъчната кампания. От сайта на данъчната служба се научава, че причината за това са промени в приложимото законодателство.

Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата – както по електронен път, така и на място в офисите на НАП.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за рано деклариране и плащане през 2020 г. е 31 03.2020 г., а крайният срок за обявяване на доходите на физическите лица е 30.04.2020 г..През март 2020 г. ще е достъпна и предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат ПИК от НАП или разполагат с електронен подпис.

Приключването за година 2019 г. по отношение данъчно-осигурителните сметки на фирми и граждани ще бъде извършено от НАП от 1 до 9 януари.

Данъчно-осигурителните изисквания са част от информацията, която се предоставя на телефона на Информационния център на НАП, тел: 0700 18 700.

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

2020 г. данъци – важни промени в прилагането на законите

2020-danaci-vajni-promeniПървите промени за 2020 г., предпоставките за които бяха заложени през 2019 г. вече са факт. Очакването на правителството е, да те да рефлектират в увеличаване на данъчната дисциплина и намаляване на сивия икономически сектор.

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които бяха направени през предходната година, бяха отсрочвани, като част от условията, които нормативните и разпоредби посочват за касовите апарати влязоха в сила още през 2019-та, като за по-голямата част от дружествата това беше отложено за пролетта на 2020 г..

Всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите – дори да нямат регистрация по ЗДДС , трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират фискалните си устройства в срок до 31 януари 2020 г. Тези които ползват ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18.

Считано от 01.02.2020 г. фискалните бонове издавани от ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

В срок до 31 март 2020 г. лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и които не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в да отговаря на нормативните изисквания по Наредба № Н-18.

В срок до 31 март 2020 г. тези фирми, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, също трябва да отговарят на регламентираното в наредбата.

Промените в данъчните регламенти ще доведат до по-бързо предаване на информацията от устройствата за издаване на касови бележки. Извършването на касови сторно операции също търпи промени, забранява се издаването на т.н. „служебен бон”.

Друга важна промяна е влизащото в сила изменение в ЗДДС, касаещо многото „сходни” фирми (и други лица, данъчнозадължени по закона) създавани и функциониращи заради избягване на задължителна ддс регистрация. Тази промяна влиза в сила от 01.01.2019 г.

Законът регламентира, в чл.96, ал.10, че в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец. Това се отнася за две или повече свързани лица или лица, които действат съгласувано, при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от тях.

За оборот според разпоредбата, се счита и този който е реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.

Също така в нормативния текст се посочва, че дейността е еднородна, при наличието на значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.

Обаче, не се приема от закона, в чл.96, ал.11, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на чл.96 ал. 10 от ЗДДС.

Такъв тип лица, отговарящи на условията по чл.96, ал.10 от ЗДДС, съгласно § 34 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКПО, са длъжни да подадат заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.

Нормативирането на идеята за избягване на регистрация по ЗДДС на „сходните“ фирми, не е достатъчно добре изразено и подлежи на уточняване.

Местният данък и местните такси в Русе за 2020 г. няма да се променят

След избирането на кмета Пенчо Милков, в Русе имаше дебати свързани с определянето на местните данъци и такси.

Обичайно, след встъпването в мандат на нов кмет в доста общини в страната се случваха промени в посока на увеличение на данъчната тежест, такси и цени на услугите. Според изказвания на кмета Милков, той не е привърженик на вдигането на данъка върху автомобилите събиран от Община Русе, въпреки че от гл.счетоводител на русенската служба е обявена дупка от 4.4 милиона лева в общинските разчети.

Явно, обаче, общинската администрация в Русе е намерила начин за да запази старите нива на местните данъци и такси през 2020 г. На въпрос отправен от Кмета.бг. от Община Русе отговориха, че размерът на местните данъци и такси няма да претърпи промени през идната 2020 г. Регламентираните размери на местни данъци и такси, съобразно Наредба 20 на Общински съвет Русе, са едни от най-ниските в страната.

Без промени на местни данъци и такси Русе, 2020

Според Кмета.бг. освен в Русе, промени няма да претърпят и данъците и таксите в Община Велико Търново, вследствие завишени общински разчети.

автор: Счетоводни услуги Русе ЕООД

Вероятност от вдигане на данък автомобили в Русе

vdigane-danak-avtomobili-ruse-2019-2020Местният данък за колите на русенци е вероятно да бъде вдигнат от началото на 2020 година. Има очакване Община Русе да увеличи данъка върху превозните средства. Това са всички автомобили с регистрация в Местни данъци и такси Русе.

Поради бюджетен недостиг от около 4 400 000 лв. и изискванията в наредба № 7 за размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци, няма да могат да се покриват нормите в следващата 2020 година.

За 2019 г. община Русе има отчисления към към РИОСВ за 57 лв. на тон, а за 2020 г. те ще са в размер на 95 лв. на тон. Заради липсата на сепарираща инсталация, отчисленията се изменят от 3 на 6 милиона.

В следващите няколко дни новият кмет на Русе, г-н Милков, планира среща с премиера Борисов и финансовия министър Горанов, с цел запазване на размера на отчисленията към РИОСВ на нива от 2019 г, за да не се повишава и местният данък за автомобилите.

vdigane-danak-avtomobili-ruse

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Такси по ЗМДТ в Русе

taksi-mestni-danaci-i-taksi-ruse„Местни данъци и такси” е дирекция в Община – Русе, която има следните цени на такси за административни услуги, съгласно Наредба – 16 на Общински съвет Русе, в сила от 01.01.2009 г.:

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

За граждани – срок до 5 дни                                  5 лв.

За граждани – срок до 3 работни дни                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 5 дни                                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 3 работни дни                  20 лв.

 

ДУБЛИКАТ НА КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И КОПИЯ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

РАЗПЕЧАТКА НА ДАНЪЧНА СМЕТКА

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Обикновена услуга – срок до 3 работни дни       2 лв.

Бърза услуга – срок 1 работен ден                       4 лв.

 

Цените са актуални към датата на публикацията.

 

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Регистрация по ЗДДС в Русе

NAP-Ruse-2019ДДС е косвен данък и за неговото легитимно приложение е необходима регистрация.

В Русе регистрацията по ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност) се извършва в данъчната служба, офис в Русе  на ТД на НАП – Варна. Такава регистрация, отскоро може да се заяви доброволно при регистрация на фирмата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Регистрацията по ЗДДС, се разделя на три вида:

  • задължителна
  • по избор (доброволна);
  • по инциатива на органа по приходите.

Задължителна регистрация

Предвид разпоредбата на чл. 96, ал.1 от ЗДДС, когато данъчно задълженото лице (не само фирми, но и други лица попадащи в тази дефиниция по закона) достигне облагаем оборот от 50 хил.лева или го е превишило за време от 12 месеца един след друг, преди настоящия месец, се задължава в едноседмичен срок от изтичането на последния данъчен период, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

В случаите на достигнат такъв оборот за два месеца един след друг, включително текущия, не се изчаква изтичането на данъчния период, а лицето подава заявление за регистрация по ЗДДС в едноседмичен срок от датата, когато е достигнало облагаемият оборот.

Регистрация по избор

Чл. 100, ал.1 от ЗДДС, гласи, че всяко данъчно задължено лице с невъзникнало основание за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона, има право да се регистрира по избор. Новото през 2019 г. е че когато се регистрира фирма в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ – Русе, заедно с фирменото заявяване, може да се подаде и заявка за ддс регистрация.

Регистрация по инциатива на органа по приходите

При неизпълнение на задължението за задължителна регистрация от данъчно задълженото лице, установена след проверка от данъчен орган, то бива регистрирано от НАП чрез издаване на акт за регистрация.

Съществуват и други основания, поради които една фирма може да бъде регистрирана по ЗДДС в ТД на НАП – Варна, офис Русе. Предвид особеният им характер, те са наименовани като специфични случаи на регистрация по ЗДДС. Всички те са задължителни, като някои от тях не са свързани с достигане на оборот, има такива с предварителен срок за регистрация (преди настъпване на данъчното събитие или авансовото плащане).

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Патентен данък за 2019 г. – Русе

Патентен данък – Община Русе

Приет с Решение№ 401 по Протокол № 16/15.12.2016 г. на ОС-Русе,  съобразно Наредба №20 за определяне размера на местните данъци  на
територията на община Русе

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

Патентни дейности
ГР. РУСЕ
 
Гр.Мартен;с.Николово;
с.Тетово; с.Ново село; с.Сандрово; с.Червена вода;
с.Басарбово;
с.Семерджиево; с.Бъзън (в сила от 01.01.2010 г.)
С.Хотанца; с.Просена;с.Долно Абланово;с.Ястребово

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20
стаи —данъкът се определя в за стая според местонахождението на обекта

1 и 2 звезди

250

25

25

2.
Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за
консумация, включително на открити площи, или за обект, според
местонахождението на обекта в размери:

а)
ресторанти:

1—2 звезди

35

1

1

3 звезди

60

6

6

б)
заведения за бързо обслужване:

1—2 звезди

20

1

1

 3 звезди

35

3

3

в)
питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди

20

1

1

3 звезди

35

2

2

г)
кафе-сладкарници

1—2 звезди

20

1

1

3 звезди

50

3

3

д)
барове:

дневни:

2 звезди

50

3

3

3 звезди

84

10

10

нощни:

2 звезди

 

63

 

5

 

5

3 звезди

98

20

20

е)
бюфети, каравани и павилиони —
за обект:

500

75

75

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в размер  за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на
обекта в размери:


                             17                   4                                        2

4. Платени паркинги —данъкът се определя в размер за 1 брой място за паркиране според
местонахождението на обекта в размери:


                            90                        20                                        5

5. Дърводелски услуги данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:


                            500                     100                                      50

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:


                             540                              110                                      40

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали данъкът се определя   според местонахождението на обекта в размери:

                            1500                       700                                     500

8. Обущарски и шапкарски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:


                          90                                 40                                       40

9.
Металообработващи услугиданъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:


                       750                                200                                     100

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарнофризьорски услуги данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта в размери:


608
                          132                                       60

11. Машинописни и/или копирни услуги данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта в размери:

                                                   508     224                                     180

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:


                         630                      200                                     130

13. Маникюр, педикюр данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:

                              338                  77                                        60

14. Часовникарски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:.

                                                             313
70                                        60

15. Тапицерски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            438                                 200
                   180

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            890
      230
               190

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                          1350
350           
                           280

18. Ремонт на електрои водопроводни инсталацииданъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            405                 132                                       100

19. Стъкларски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:


                       540
132                                       100

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                           694
174                                          47

21. (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г.) Отдаване на видеокасети или записи на
електронен носител
под наем данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                         2500
600                                        300

22. Компаньонки и компаньони данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                         6440
3520                                      3000

23. Масажистки и масажисти данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта :

                                                        1680
660                                        500

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                        5600
2750     
                                 2000

25. Фотографски услуги данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта в размери: /

                                                            750
300                                        200

26. Посреднически услуги при покупкопродажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                          1500
200                                        100

27. Санитарни възли, наети под аренда данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            340
190                                        150

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                           198
71                                          50

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                              98
61                                          50

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размери:

                                                       28000
6600                                      3000

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                           188
60                                          30

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) данъкът се определя според местонахождението на обекта.

                                                           995
390                                        300

33.
Игри с развлекателен или спортен характер данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на
данъка
за
брой съоръжение
е:

                                                           198
112                                        100

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за
брой съоръжение е

                                                             26
10                               
           8

в) За зали за боулинг и кегелбан данъкът за игрален коридор и данъка за билярд за маса е в размер на:

                                                           140
55     
                                   40

34. Фитнес центрове и спортни зали данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за
1 кв.м.

              4
2                                          1,50

и
за
един фитнес уред
840
440                                      300

35. Химическо чистене, пране и гладене данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

                                                            440
          187
133

36.
Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно . данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

б) За мелници за фураж стационарни данъкът се определя в
размер на 600 лв.

37.
Услуги с атрактивен характер :

а) корабчета

750 лв. на
брой

б) лодки

450 лв. на
брой

в) яхти

900 лв. на брой

г) джетове

900 лв. на
брой

д) влакчета

30 лв. на
място

е) файтони

75 лв. на
място

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой
оборудване

з) зимни ски (включително скиекипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на
брой оборудване
/

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лв. на
място

к) детски колички и моторчета

150 лв. на
брой

л)
стрелбища

300 лв. на брой
стрелбище

38.
Обучение на водачи на моторни превозни средства данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди,
мотоциклети

475

275

200

б) други МПС

950

550

400

39. УслугиПътна помощна пътни превозни средства данъкът се определя в
размер на 2000 лв.
за брой моторно превозно средство за всички населени
места
.

40. Услуги със земеделска и горска техникаданъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн330лв   

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни  и самодвижещи се машини  110 лв

в) прикачни, навесни и стационарни машини 11 лв.

 

 

Годишния
размер на патентния данък и видовете дейности са посочени в Приложение № 4 към
Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 110/2007 г./ и са в сила от 01.01.2008
г.