Справката по чл.73 от ЗДДФЛ с нов срок за предоставяне в НАП

Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, които са платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи през съответния едногодишен период – това определя чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ.

Spravka-cl-73-ZDDFL

Тази справка се предоставя в срок до 15 март в годината, следваща годината на отчитане, в на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Старият срок беше до 30 април. Справката може да се подава, посредством електронен подпис.

Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на разхода в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.

Доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ се включват в справката за данъчната година на прехвърлянето.

Изготвянето на справката става в два екземпляра, един от които и за приходната администрация и един за платеца на доходите. При прехвърляне или преобразуване на предприятие, изготвянето на справката става от правоприемника.

Изплатилите доходи на повече от 5 физически лица предприятия, представят справките си само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП.

Доходите по номенклатура са следните:
01 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения
02 Възнаграждения на лица упражняващи свободна професия или занаят
03 Продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори; Авторски или лицензионни възнаграждения, с изкл. на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
04 Възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители, с изкл. на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
05 Продажба на произведени, преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност)
06 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове)
07 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от ловно стопанство
08 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от рибно стопанство
09 Наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, с изключение на доходите по договори за аренда на земеделска земя и на доходите, подлежащи
на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
10 Рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя
11 Продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права, с изкл. на доходите подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
12 Продажба или замяна на движимо имущество
13 Продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети
14 Продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително търговия с чуждестранна валута, с изкл. на доходите
подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
15 Предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, с изкл. на доходите подлежащи
на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
16 Лихви, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ
17 Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател/възложител;
производствени дивиденти от кооперации; упражняване на права на интелектуална собственост по наследство и други доходи, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ.
18 Допълнително доброволно осигуряване, които се облагат по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с изкл. на доходите подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
19 Допълнително доброволно осигуряване след придобиване право на допълнителна пенсия, както и доходи от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване,
разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ
20 Доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“, които се облагат по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с изкл. на доходите подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
21 Инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори и други доходи от застраховане, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ
22 Допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“, които не се облагат с окончателен данък на основание чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ
23 Движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци по Закона за управление на отпадъците
24 Дивиденти и ликвидационни дялове, с изкл. на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
25 Пътни и квартирни пари, изплатени по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя, както и дневни командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер
определен за лицата по трудови правоотношения, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ
26 Сделки с акции и други финансови инструменти, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ
27 Други доходи извън посочените в предходните кодове

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s