Патентен данък за 2019 г. – Русе

Патентен данък – Община Русе

Приет с Решение№ 401 по Протокол № 16/15.12.2016 г. на ОС-Русе,  съобразно Наредба №20 за определяне размера на местните данъци  на
територията на община Русе

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

Патентни дейности
ГР. РУСЕ
 
Гр.Мартен;с.Николово;
с.Тетово; с.Ново село; с.Сандрово; с.Червена вода;
с.Басарбово;
с.Семерджиево; с.Бъзън (в сила от 01.01.2010 г.)
С.Хотанца; с.Просена;с.Долно Абланово;с.Ястребово

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20
стаи —данъкът се определя в за стая според местонахождението на обекта

1 и 2 звезди

250

25

25

2.
Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за
консумация, включително на открити площи, или за обект, според
местонахождението на обекта в размери:

а)
ресторанти:

1—2 звезди

35

1

1

3 звезди

60

6

6

б)
заведения за бързо обслужване:

1—2 звезди

20

1

1

 3 звезди

35

3

3

в)
питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди

20

1

1

3 звезди

35

2

2

г)
кафе-сладкарници

1—2 звезди

20

1

1

3 звезди

50

3

3

д)
барове:

дневни:

2 звезди

50

3

3

3 звезди

84

10

10

нощни:

2 звезди

 

63

 

5

 

5

3 звезди

98

20

20

е)
бюфети, каравани и павилиони —
за обект:

500

75

75

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в размер  за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на
обекта в размери:


                             17                   4                                        2


4. Платени паркинги —данъкът се определя в размер за 1 брой място за паркиране според
местонахождението на обекта в размери:


                            90                        20                                        5


5. Дърводелски услуги данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:


                            500                     100                                      50


6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:


                             540                              110                                      40

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали данъкът се определя   според местонахождението на обекта в размери:

                            1500                       700                                     500

8. Обущарски и шапкарски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:


                          90                                 40                                       40

9.
Металообработващи услугиданъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:


                       750                                200                                     100

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарнофризьорски услуги данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта в размери:


608
                          132                                       60

11. Машинописни и/или копирни услуги данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта в размери:

                                                   508     224                                     180

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:


                         630                      200                                     130


13. Маникюр, педикюр данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:

                              338                  77                                        60


14. Часовникарски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:.

                                                             313
70                                        60

15. Тапицерски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            438                                 200
                   180

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            890
      230
               190

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                          1350
350           
                           280

18. Ремонт на електрои водопроводни инсталацииданъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            405                 132                                       100


19. Стъкларски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:


                       540
132                                       100

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                           694
174                                          47

21. (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г.) Отдаване на видеокасети или записи на
електронен носител
под наем данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                         2500
600                                        300

22. Компаньонки и компаньони данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                         6440
3520                                      3000

23. Масажистки и масажисти данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта :

                                                        1680
660                                        500

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                        5600
2750     
                                 2000

25. Фотографски услуги данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта в размери: /

                                                            750
300                                        200

26. Посреднически услуги при покупкопродажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                          1500
200                                        100

27. Санитарни възли, наети под аренда данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            340
190                                        150

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                           198
71                                          50

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                              98
61                                          50

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размери:

                                                       28000
6600                                      3000

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                           188
60                                          30

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) данъкът се определя според местонахождението на обекта.

                                                           995
390                                        300

33.
Игри с развлекателен или спортен характер данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на
данъка
за
брой съоръжение
е:

                                                           198
112                                        100

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за
брой съоръжение е

                                                             26
10                               
           8

в) За зали за боулинг и кегелбан данъкът за игрален коридор и данъка за билярд за маса е в размер на:

                                                           140
55     
                                   40

34. Фитнес центрове и спортни зали данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за
1 кв.м.

              4
2                                          1,50

и
за
един фитнес уред
840
440                                      300

35. Химическо чистене, пране и гладене данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

                                                            440
          187
133

36.
Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно . данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

б) За мелници за фураж стационарни данъкът се определя в
размер на 600 лв.

37.
Услуги с атрактивен характер :

а) корабчета

750 лв. на
брой

б) лодки

450 лв. на
брой

в) яхти

900 лв. на брой

г) джетове

900 лв. на
брой

д) влакчета

30 лв. на
място

е) файтони

75 лв. на
място

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой
оборудване

з) зимни ски (включително скиекипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на
брой оборудване
/

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лв. на
място

к) детски колички и моторчета

150 лв. на
брой

л)
стрелбища

300 лв. на брой
стрелбище

38.
Обучение на водачи на моторни превозни средства данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди,
мотоциклети

475

275

200

б) други МПС

950

550

400

39. УслугиПътна помощна пътни превозни средства данъкът се определя в
размер на 2000 лв.
за брой моторно превозно средство за всички населени
места
.

40. Услуги със земеделска и горска техникаданъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн330лв   

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни  и самодвижещи се машини  110 лв

в) прикачни, навесни и стационарни машини 11 лв.

 

 

Годишния
размер на патентния данък и видовете дейности са посочени в Приложение № 4 към
Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 110/2007 г./ и са в сила от 01.01.2008
г.