Такси по ЗМДТ в Русе

taksi-mestni-danaci-i-taksi-ruse„Местни данъци и такси” е дирекция в Община – Русе, която има следните цени на такси за административни услуги, съгласно Наредба – 16 на Общински съвет Русе, в сила от 01.01.2009 г.:

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

За граждани – срок до 5 дни                                  5 лв.

За граждани – срок до 3 работни дни                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 5 дни                                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 3 работни дни                  20 лв.

 

ДУБЛИКАТ НА КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И КОПИЯ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

РАЗПЕЧАТКА НА ДАНЪЧНА СМЕТКА

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Обикновена услуга – срок до 3 работни дни       2 лв.

Бърза услуга – срок 1 работен ден                       4 лв.

 

Цените са актуални към датата на публикацията.

 

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Регистрация по ЗДДС в Русе

NAP-Ruse-2019ДДС е косвен данък и за неговото легитимно приложение е необходима регистрация.

В Русе регистрацията по ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност) се извършва в данъчната служба, офис в Русе  на ТД на НАП – Варна. Такава регистрация, отскоро може да се заяви доброволно при регистрация на фирмата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Регистрацията по ЗДДС, се разделя на три вида:

  • задължителна
  • по избор (доброволна);
  • по инциатива на органа по приходите.

Задължителна регистрация

Предвид разпоредбата на чл. 96, ал.1 от ЗДДС, когато данъчно задълженото лице (не само фирми, но и други лица попадащи в тази дефиниция по закона) достигне облагаем оборот от 50 хил.лева или го е превишило за време от 12 месеца един след друг, преди настоящия месец, се задължава в едноседмичен срок от изтичането на последния данъчен период, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

В случаите на достигнат такъв оборот за два месеца един след друг, включително текущия, не се изчаква изтичането на данъчния период, а лицето подава заявление за регистрация по ЗДДС в едноседмичен срок от датата, когато е достигнало облагаемият оборот.

Регистрация по избор

Чл. 100, ал.1 от ЗДДС, гласи, че всяко данъчно задължено лице с невъзникнало основание за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона, има право да се регистрира по избор. Новото през 2019 г. е че когато се регистрира фирма в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ – Русе, заедно с фирменото заявяване, може да се подаде и заявка за ддс регистрация.

Регистрация по инциатива на органа по приходите

При неизпълнение на задължението за задължителна регистрация от данъчно задълженото лице, установена след проверка от данъчен орган, то бива регистрирано от НАП чрез издаване на акт за регистрация.

Съществуват и други основания, поради които една фирма може да бъде регистрирана по ЗДДС в ТД на НАП – Варна, офис Русе. Предвид особеният им характер, те са наименовани като специфични случаи на регистрация по ЗДДС. Всички те са задължителни, като някои от тях не са свързани с достигане на оборот, има такива с предварителен срок за регистрация (преди настъпване на данъчното събитие или авансовото плащане).

Evristika-schetovodna-kashta-ruse