2020 г. – нов списък на услугите в НАП Русе

Система за управление на опашките, 2020 г. НАП-РусеОт 13.01.2020 г., НАП – Варна, офис Русе е с нов списък на услугите, изведени в списък на електронния терминал във фоайе клиенти.

Функционално, системата работи по стария начин – от менюто се избира желаната услуга и т.нар. система за управление на опашките извежда бележка с пореден номер, с която клиента се явява пред служител на данъчната служба, след като бъде повикан по светлинен и звуков начин от специално табло разположено на видно за всички чакащи начин. Оповестява се номерът на гишето, на което гражданинът ще бъде обслужен и неговият пореден номер на т.нар. електронна опашка.

В случай, че клиента желае да ползва няколко услуги, трябва да изтегли бележка за всяка една от тях. Съществува вариант да се изтегли един номер за една услуга, след което клиентът е възможно да бъде препратен от първия служител към друг служител, който да извърши съответната услуга.

Разполагаме с възможности за съдействие, като представяме клиента пред НАП, като за целта боравим с електронни и хартиени документи.

автор: Счетоводни Услуги Русе ЕООД

 

 

Патентен данък за 2020 г. и патентна декларация

Патент в Община Русе за 2020 г.Местият патентен данък за Русе, не променя своите стойности през 2020 г.

Още 10 работни дни остават за подаване на патентната декларация за 2020 г. отнасяща се за подлежащият на деклариране патентен данък. Такъв данък плащат всички физически лица, включително еднолични търговци (EТ) извършващи дейност която е посочена в ЗМДТ.

Тези лица, които подлежат на облагане с патентен данък, подават образец на данъчна декларация, където посочват до 31 януари на 2020 г. тези обстоятелства които служат за определянето на данъка. Когато лицата започват на дейността след горепосочената дата патентната декларация се подава непосредствено преди те да започнат дейност.

За 2020 г. заплащането на патентни и други местни данъци започва на 15 януари. Те са плащат в брой и чрез ПОС-устройства на първия етаж в сградата на Община – Русе Дирекция „Местни данъци и такси”, с адрес ул. „Котовск” №1 и работно време от 8:30 часа до 17:00 часа, без прекъсване. За плащания извън паричния салон на Община – Русе, се посещават места където има разположени каси на Изипей и Фастпей, като плащане е възможно и през интернет платформата Ипей.

Новост са малка корекция на един текст от Закона за местни данъци и такси – така според § 11 от преходните и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на ДОПК, за 2020 г. при местата за настаняване до 20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размерът на патентния данък, определен в границите от 25 до 250 лв. в съответната наредба по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, т.е. от Общинския съвет на съответната Община, за местата за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди. Изменението означава, че всички, които предлагат една стая за краткосрочно отдаване под наем, се приравняват към хотели, но не са задължени да се категоризират.

автор: Счетоводни Услуги Русе ЕООД

 

НАП-Русе и старт на данъчната кампания за 2020 г.

Старт на данъчната кампания за 2020 г. - НАП РусеКакто преди, така и тази година данъчната служба в Русе, няма да е напълно функционална на 02.01.2020 г.. На 10.01.2020 г. НАП-Русе ще започне данъчната кампания. От сайта на данъчната служба се научава, че причината за това са промени в приложимото законодателство.

Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата – както по електронен път, така и на място в офисите на НАП.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за рано деклариране и плащане през 2020 г. е 31 03.2020 г., а крайният срок за обявяване на доходите на физическите лица е 30.04.2020 г..През март 2020 г. ще е достъпна и предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат ПИК от НАП или разполагат с електронен подпис.

Приключването за година 2019 г. по отношение данъчно-осигурителните сметки на фирми и граждани ще бъде извършено от НАП от 1 до 9 януари.

Данъчно-осигурителните изисквания са част от информацията, която се предоставя на телефона на Информационния център на НАП, тел: 0700 18 700.

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

2020 г. данъци – важни промени в прилагането на законите

2020-danaci-vajni-promeniПървите промени за 2020 г., предпоставките за които бяха заложени през 2019 г. вече са факт. Очакването на правителството е, да те да рефлектират в увеличаване на данъчната дисциплина и намаляване на сивия икономически сектор.

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които бяха направени през предходната година, бяха отсрочвани, като част от условията, които нормативните и разпоредби посочват за касовите апарати влязоха в сила още през 2019-та, като за по-голямата част от дружествата това беше отложено за пролетта на 2020 г..

Всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите – дори да нямат регистрация по ЗДДС , трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират фискалните си устройства в срок до 31 януари 2020 г. Тези които ползват ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18.

Считано от 01.02.2020 г. фискалните бонове издавани от ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

В срок до 31 март 2020 г. лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и които не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в да отговаря на нормативните изисквания по Наредба № Н-18.

В срок до 31 март 2020 г. тези фирми, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, също трябва да отговарят на регламентираното в наредбата.

Промените в данъчните регламенти ще доведат до по-бързо предаване на информацията от устройствата за издаване на касови бележки. Извършването на касови сторно операции също търпи промени, забранява се издаването на т.н. „служебен бон”.

Друга важна промяна е влизащото в сила изменение в ЗДДС, касаещо многото „сходни” фирми (и други лица, данъчнозадължени по закона) създавани и функциониращи заради избягване на задължителна ддс регистрация. Тази промяна влиза в сила от 01.01.2019 г.

Законът регламентира, в чл.96, ал.10, че в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец. Това се отнася за две или повече свързани лица или лица, които действат съгласувано, при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от тях.

За оборот според разпоредбата, се счита и този който е реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.

Също така в нормативния текст се посочва, че дейността е еднородна, при наличието на значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.

Обаче, не се приема от закона, в чл.96, ал.11, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на чл.96 ал. 10 от ЗДДС.

Такъв тип лица, отговарящи на условията по чл.96, ал.10 от ЗДДС, съгласно § 34 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКПО, са длъжни да подадат заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.

Нормативирането на идеята за избягване на регистрация по ЗДДС на „сходните“ фирми, не е достатъчно добре изразено и подлежи на уточняване.