Данък печалба и данък дивидент

Постигането на положителен финансов резултат е водещ мотив за всяка стопанска дейност. Колкото е по-голям, толкова по-успешен е бизнеса на предприемача.

Печалбата се облага с корпоративен данък. Данък печалба или наричан още корпоративен данък се изчислява за всяка календарна година и се внася в началото на следващата година. Този данък, наречен още корпоративен, не зависи от нарастването на печалбата. Той е фиксиран на 10 % от нейния размер за годината.

Освен от юридическо лице (фирма, сдружение и фондация със специална стопанска дейност), търговска дейност може да се извършва и като едноличен търговец (ЕТ), който по-долу ще се разглежда само за кратко сравнение. Вписване в търговския регистър като ЕТ, може да поиска дори всеки чужденец, който е дееспособно физическо лице с местожителство (постоянен адрес) в Република България. Доходите от стопанска дейност на ЕТ се облагат с 15% данък. Понастоящем, регистрацията като ЕТ е малко популярна, но за някои случаи е незаменима, защото дава възможност за облагане на доходите с различни видове данък, чрез ползване на изгодни местни данъци в зависимост от местоположението откъдето се извършва дейността, например чрез прилагане на данък патент.

Също така, възможности за изгоден данък има и при юридическото лице. Например, за производствена дейност в район с висока безработица данъкът може да бъде и 0%. За целта обаче трябва да са наети на работа поне 10 лица от този район и спестеният данък да се инвестира в производството.

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане също имат благоприятни последствия за успешния бизнес, заради изключително ниските данъци както възможностите за тяхното пълно отсъствие.

Печалба и загуба

Когато през данъчната година, фирмата или друго юридическо лице, вкл.ЕТ, реализира положителен резултат за данъчни цели, тогава възниква задължение за данък.

Първо печалбата е счетоводна, после е данъчна. Правилата за изчисление на счетоводната печалба, са еднакви както за юридическите лица, така и за ЕТ, където печалбата се наименова като доход. Принципните положения са две.:

Положителният финансов резултат, който се получава от пресмятането на всички разходи и приходи през годината. Той се нарича печалба.

Ако в резултат от пресмятането се получи отрицателен финансов резултат, това означава че фирмата или друго юридическо лице, вкл.ЕТ имат загуба.

Тези финансови резултати са за счетоводни цели и се отразяват в годишните финансови отчети, но все още не можем да сме сигурни че имаме данък печалба. Понякога размерът на счетоводната и данъчната печалба съвпадат, но често се различават. Това е така, защото за данъчни цели законът не признава някои разходи и приходи.

Например, разходи за начислени глоби, конфискации, санкции, лихви за просрочие, неустойки и щети е задължително да се отчетат в счетоводството, но не се признават за данъчни цели. Ако документа, с който е отчетен разход е загубен, този разход също не се признава.

Съществуват също и приходи, които не се признават за данъчни цели. Например, това са приходи от дивиденти на фирмата. Това са приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Основният замисъл е да няма многофазно облагане на една и съща печалба, разпределена от едно дружество в друго, след като печалбата вече веднъж е била обложена в дружеството, където е била първоначално реализирана. Принципът е, че дивидентите разпределени от български дружества или дружества от ЕС/ЕИП се облагат при получаването им от физическите лица.

Кога има авансов данък?

Ако годишните приходи на данъчно задължено лице по Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО) са над 300 000 лв., но под 3 000 000.01 лв., трябва да се правят авансови вноски на три месеца. Ако приходите са над 3 000 000.00 лв., се правят месечни авансови вноски. Приходите са нетните приходи от продажби за годината преди предходната година

Авансовият данък се определя на база хипотетична данъчна печалба, която обаче ние можем да изчислим с голяма точност, като координираме авансовите вноски. Когато авансовите вноски са по-малки от реалната данъчна печалба спрямо данъчна формула, се дължат лихви на Националната агенция по приходите (НАП). Авансов данък за данък дивидент няма.

Данък дивидент

Този данък е последния данък, който трябва се плати, преди притежаващият дял в юридическото лице, да прибере остатъка от печалбата в собствения си джоб, когато е физическо лице. Възможен е дивидент насочен към юридическо лице, което владее капитал в друго юридическо лице – в този случай данък дивидент няма, както беше изяснено по-горе. Остатъкът от печалбата се нарича неразпределена печалба. Тя е равна на всичката годишна печалба на юридическото лице, намалена със сумата на корпоративния данък. Ако има неразпределана печалба от минали години, тя се натрупва към новосформираната.  Сумарно всички данъци, до личното разпределение на парите са 14.5%, която сума е близка до сумата от 15% при ЕТ, където няма разпределение на парите, те директно отиват в полза на собственика. Например, т.нар.юридическо лице има данъчна печалба от 10000 лв. Корпоративният данък е 10000 х 10% = 1000 лв., неразпределената печалба е 10000-1000 = 9000 лв., а данък дивидент е 9000 х 5% = 450 лв. Следователно, сумарната данъчна тежест се изразява във 1450 лв. данък, върху данъчна печалба от 10000 лв. Данък дивидент се пресмята и внася за тримесечието, през което има разпределяне на дивидент/и/.

Данъчни декларации

Данъчната декларация за данък печалба се подава до 31 март на следващата година. В случаи, какъвто е епидемията от коронавирус, този срок се удължава. Понастоящем, за 2020 г. декларирането се извършва до 30 юни 2021 г. Данъчната декларация за данък дивидент се подава до края на тримесечието, в което се разпределя дивидент. Данък печалба и данък дивидент се внасят в същия срок, който е определен за съответната данъчна декларация, с която се обявяват пред НАП.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, могат да са напълно полезни при пресмятането на счетоводна и данъчна печалба. Прецизното и коректно изчисление на данъците, гарантира липсата на проверки от данъчната служба. Ние сме доказали многократно, че можем да осигурим дългогодишно партньорство с бизнеси в България, чрез нашето висококачествено данъчно обслужване.

Стара годишна данъчна декларация на ЕООД за 2005 г.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s