Данък печалба и данък дивидент

Постигането на положителен финансов резултат е водещ мотив за всяка стопанска дейност. Колкото е по-голям, толкова по-успешен е бизнеса на предприемача.

Печалбата се облага с корпоративен данък. Данък печалба или наричан още корпоративен данък се изчислява за всяка календарна година и се внася в началото на следващата година. Този данък, наречен още корпоративен, не зависи от нарастването на печалбата. Той е фиксиран на 10 % от нейния размер за годината.

Освен от юридическо лице (фирма, сдружение и фондация със специална стопанска дейност), търговска дейност може да се извършва и като едноличен търговец (ЕТ), който по-долу ще се разглежда само за кратко сравнение. Вписване в търговския регистър като ЕТ, може да поиска дори всеки чужденец, който е дееспособно физическо лице с местожителство (постоянен адрес) в Република България. Доходите от стопанска дейност на ЕТ се облагат с 15% данък. Понастоящем, регистрацията като ЕТ е малко популярна, но за някои случаи е незаменима, защото дава възможност за облагане на доходите с различни видове данък, чрез ползване на изгодни местни данъци в зависимост от местоположението откъдето се извършва дейността, например чрез прилагане на данък патент.

Също така, възможности за изгоден данък има и при юридическото лице. Например, за производствена дейност в район с висока безработица данъкът може да бъде и 0%. За целта обаче трябва да са наети на работа поне 10 лица от този район и спестеният данък да се инвестира в производството.

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане също имат благоприятни последствия за успешния бизнес, заради изключително ниските данъци както възможностите за тяхното пълно отсъствие.

Печалба и загуба

Когато през данъчната година, фирмата или друго юридическо лице, вкл.ЕТ, реализира положителен резултат за данъчни цели, тогава възниква задължение за данък.

Първо печалбата е счетоводна, после е данъчна. Правилата за изчисление на счетоводната печалба, са еднакви както за юридическите лица, така и за ЕТ, където печалбата се наименова като доход. Принципните положения са две.:

Положителният финансов резултат, който се получава от пресмятането на всички разходи и приходи през годината. Той се нарича печалба.

Ако в резултат от пресмятането се получи отрицателен финансов резултат, това означава че фирмата или друго юридическо лице, вкл.ЕТ имат загуба.

Тези финансови резултати са за счетоводни цели и се отразяват в годишните финансови отчети, но все още не можем да сме сигурни че имаме данък печалба. Понякога размерът на счетоводната и данъчната печалба съвпадат, но често се различават. Това е така, защото за данъчни цели законът не признава някои разходи и приходи.

Например, разходи за начислени глоби, конфискации, санкции, лихви за просрочие, неустойки и щети е задължително да се отчетат в счетоводството, но не се признават за данъчни цели. Ако документа, с който е отчетен разход е загубен, този разход също не се признава.

Съществуват също и приходи, които не се признават за данъчни цели. Например, това са приходи от дивиденти на фирмата. Това са приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Основният замисъл е да няма многофазно облагане на една и съща печалба, разпределена от едно дружество в друго, след като печалбата вече веднъж е била обложена в дружеството, където е била първоначално реализирана. Принципът е, че дивидентите разпределени от български дружества или дружества от ЕС/ЕИП се облагат при получаването им от физическите лица.

Кога има авансов данък?

Ако годишните приходи на данъчно задължено лице по Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО) са над 300 000 лв., но под 3 000 000.01 лв., трябва да се правят авансови вноски на три месеца. Ако приходите са над 3 000 000.00 лв., се правят месечни авансови вноски. Приходите са нетните приходи от продажби за годината преди предходната година

Авансовият данък се определя на база хипотетична данъчна печалба, която обаче ние можем да изчислим с голяма точност, като координираме авансовите вноски. Когато авансовите вноски са по-малки от реалната данъчна печалба спрямо данъчна формула, се дължат лихви на Националната агенция по приходите (НАП). Авансов данък за данък дивидент няма.

Данък дивидент

Този данък е последния данък, който трябва се плати, преди притежаващият дял в юридическото лице, да прибере остатъка от печалбата в собствения си джоб, когато е физическо лице. Възможен е дивидент насочен към юридическо лице, което владее капитал в друго юридическо лице – в този случай данък дивидент няма, както беше изяснено по-горе. Остатъкът от печалбата се нарича неразпределена печалба. Тя е равна на всичката годишна печалба на юридическото лице, намалена със сумата на корпоративния данък. Ако има неразпределана печалба от минали години, тя се натрупва към новосформираната.  Сумарно всички данъци, до личното разпределение на парите са 14.5%, която сума е близка до сумата от 15% при ЕТ, където няма разпределение на парите, те директно отиват в полза на собственика. Например, т.нар.юридическо лице има данъчна печалба от 10000 лв. Корпоративният данък е 10000 х 10% = 1000 лв., неразпределената печалба е 10000-1000 = 9000 лв., а данък дивидент е 9000 х 5% = 450 лв. Следователно, сумарната данъчна тежест се изразява във 1450 лв. данък, върху данъчна печалба от 10000 лв. Данък дивидент се пресмята и внася за тримесечието, през което има разпределяне на дивидент/и/.

Данъчни декларации

Данъчната декларация за данък печалба се подава до 31 март на следващата година. В случаи, какъвто е епидемията от коронавирус, този срок се удължава. Понастоящем, за 2020 г. декларирането се извършва до 30 юни 2021 г. Данъчната декларация за данък дивидент се подава до края на тримесечието, в което се разпределя дивидент. Данък печалба и данък дивидент се внасят в същия срок, който е определен за съответната данъчна декларация, с която се обявяват пред НАП.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, могат да са напълно полезни при пресмятането на счетоводна и данъчна печалба. Прецизното и коректно изчисление на данъците, гарантира липсата на проверки от данъчната служба. Ние сме доказали многократно, че можем да осигурим дългогодишно партньорство с бизнеси в България, чрез нашето висококачествено данъчно обслужване.

Стара годишна данъчна декларация на ЕООД за 2005 г.

Сериозен прираст на подадените онлайн данъчни декларации в НАП

Средно за около 10 минути, над 13000 физически лица за едно денонощие са подали своите данъчни декларации за 2020 г., чрез ползване на предварително попълнени данни в системата на НАП. Към сегашният момент, близо две трети от всички данъчни декларации на физически лица са подадени онлайн.

Фокусирането върху декларирането обхващащо доходите на физическите лица от страна на НАП, не остави без последствия елекронната система, касаеща юридическите лица. Невъзможно е подаване на декларацията за фирми, тъй като липсва такава възможност в електронния модул „Декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ“ на агенцията.

Подаването на декларацията за данъци по ЗДДФЛ от физическите лица, може да се извърши в срок до 05.05.2021 г., а отстъпката от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране на доходите по електронен път до 31.03.2021 г., като лицето не трябва да има неплатени публични задължения.

Продажбата на лични вещи в интернет е освободена от данъчно облагане

Според новинарско съобщение на НАП от 09.03.2021 г. тези доходи, които са с произход от електронна търговия и са с наложен платеж, подлежат на предварително записване в годишната данъчна декларация на физическите лица. Електронната услуга с предварително попълнени данъчни декларации стартира от 16.03.2021 г. Тези декларации са видими в електронния портал на НАП.

Преценката какви са тези суми пада върху лицето декларатор, дали сумите от т.нар.онлайн търговия са от продадени лични вещи или от продажба на активи с характеристика на стоки, произведени или закупени с цел да се препродадат, като така се осъществява търговска дейност. Ако има търговия, доходите от нея се посочват от физическите лица в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г., в срок до 30 юни 2021 г.

НАП предоставя допълнителна информация за това кои доходи са облагаеми и кои не са облагаеми. Ако желаете да получете данъчна консултация извън НАП, не се колебайте да ни позвъните или да изпратите email за Вашия казус.

Автор: Счетоводни услуги Русе ЕООД.

Как се определя годишния данък на автомобилите?

Годишният данък за леки и товарни автомобили, чиято маса по технически параметри не превишава 3,5 т. се определя съобразно изискванията на чл.41 от Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

Съставките на годишния данък за МПС са две – имуществена и екологична компонента.

За 2021 година, той се определя по следния начин:

ГДПС = ИмК x ЕК,

като:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент.

Неговото определяне се извършва от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, с коригиращ коефицент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следното изчисление:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от това каква е мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, който е:

– до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW;

– над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;

– над 74 kW до 110 kW включително – 1,25лв. за 1 kW;

– над 110 kW до 150 kW включително – 1,45 лв. за 1 kW;

– над 150 kW до 245 kW включително – 1,70 лв. за 1 kW;

– над 245 kW – 2,20 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери съобразно това кога е произведен автомобила:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производствоКоефициент
Над 20 години1,1
Над 15 до 20 години включително1
Над 10 до 15 години включително1,3
Над 5 до 10 години включително1,5
До 5 години включително2,3

ЕК е екологичен компонент. Той се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, посочена в таблицата:

Екологична категорияКоефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“1,32
„Евро 3“1,10
„Евро 4“0,88
„Евро 5“0,63
„Евро 6“ и „ЕЕV“0,42

Изчислението за годишен данък на МПС не е сложно. Ако не Ви се занимава, а желаете да научите колко е новият данък автомобили за 2021 г., ние ще го пресметнем и изпратим на посочена от Вас електронна поща.

Местен данък на автомобилите за 2021 г., Община Русе

За 2021 г., собствениците на автомобили в Община Русе ще заплащат по-висок местен данък за МПС с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, предвид измененията на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе. Автомобилите са сортирани в шест групи, съобразно това каква е тяхната мощност. Въпреки, че основният мотив за новите налози е екологичното въздействие, от тях са пренебрегнати тези с газови и метанови уредби, тъй като те фигурират в калкулациите наравно с другите автомобили.

Вход на Местни данъци и такси – Русе

Годишният данък се изчислява по два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка изчислен от произведението на мощност и парична ставка за групата, коригирана с коефициент в зависимост от годината през която е произведен автомобилът. Имущественият коригиращ коефициент е толкова по-голям, колкото е по-ново МПС-то. Екологичният компонент на автомобила се определя в зависимост от екологичната му категория. Екологичният коригиращ коефициент на най-старите коли е най-висок, защото се приема че те най-силно замърсяват околната среда.

Заведените под отчет в Община Русе автомобили, според мощността на двигателя, са представени по следния начин:

леки и товарни МПС до 3,5 тона – мощностбр. 
до 55 kW22729 
превишаваща 55 до 74 kW21231 
превишаваща 74 до 110 kW28774 
превишаваща 110 до 150 kW5437 
превишаваща 150 до 245 kW2837 
превишаваща 245 kW247 
сума на всички партиди81255 

От таблицата е видно, коя е най-масовата мощност на автомобилите. Тя е от 75 kW до 110 kW. За тези преобладаващи автомобили увеличението се определя по същия начин, както и за останалите, без да се влияе от тяхната популярност. Прави впечатление увеличението на таксата за местен данък от 50 % при най-старите автомобили с мощност от 56 kW до 74 kW включително – предвид 21231бр. общо, с основание може да се счита, че над 20 годишните са със значителен дял.

Мотивите за драстичното увеличение при някои от над 20 годишните МПС, са без силна аргументация и дават предпоставки за социален нихилизъм. Практически, тежестта от прираста на общинските средства, ще бъде понесена от най-безпаричните фирми и граждани.

Малкото „утешение“ е, че механизмът за отстъпката от 5% на платилите до 30 април за цялата година не се променя.

По-надолу са таблиците с увеличенията, така както са публикувани в официалния сайт на Община Русе. За помощна съпоставка, може да се ползва групирането от таблицата с общия брой автомобили. Ако е нужна прецизност, съобразно регламентацията на чл.41, ал.1 от Наредба №20, на шестия ред трябва да са автомобили с над 245 kW мощност в съответствие с буква „е“ от разпоредбата, както и да е написано „Евро 6“ и „ЕЕV“ в последната таблица.

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС БЕЗ ЕКОЛОГИЧНА КАТЕГОРИЯ С ЕВРО 1 И ЕВРО 2 – НАД 20 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW22,6331,949,310,78
74 kW48,3672,6724,312,03
110 kW146,41199,6553,244,44
150 kW223,25315,8192,567,71
200 kW387,20493,68106,488,87
250 kW635,25798,60163,3513,61

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 3 – НАД 15 ДО 20 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW18,7024,205,500,46
74 kW39,9652,9112,951,08
110 kW121,00151,2530,252,52
150 kW184,50239,2554,754,56
200 kW320,00374,0054,004,50
250 kW525,00605,0080,006,67

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 4 – НАД 10 ДО 15 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW19,4525,175,720,48
74 kW41,5655,0313,471,12
110 kW125,84157,3031,462,62
150 kW191,88248,8256,944,75
200 kW332,80388,9656,164,68
250 kW546,00629,2083,206,93

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 5 – НАД 5 ДО 10 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW16,8320,793,960,33
74 kW35,9645,459,490,79
110 kW108,90129,9421,041,75
150 kW166,05205,5439,493,29
200 kW288,00321,3033,302,78
250 kW472,50519,7547,253,94

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 6  – ДО 5 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW17,2021,254,050,34
74 kW36,7646,469,700,81
110 kW111,32132,8321,511,79
150 kW169,74210,1140,373,36
200 kW294,40328,4434,042,84
250 kW483,00531,3048,304,03
Спомен от информационната помощ за 2020 г., Местни данъци и такси към Община Русе

Предвид икономическата стагнация в гр.Русе и останалите населени места на общината, увеличенията на налозите затрудняват съществуването на малкия бизнес, отнемайки му неголеми, но изключително полезни за оцеляването ресурси. Гражданите не са по-назад, тай като в регионално отношение заплатите им са на по-ниски нива, сравнени с другите крупни общини на страната.

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДЕЯН НЕДКОВ
Общински съветник от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба № 20 – за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе е приета на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси с Решение № 79 по Протокол № 7/28.02.2008 г., изменена с Решение № 447 по Протокол № 22/29.01.2009 г., решение № 748 по Протокол № 35/10.12.2009 г., решение № 783 по Протокол № 37/28.01.2010 г, решение № 1098 по Протокол № 54/27.01.2011 г., решение № 1129 по Протокол № 56/24.02.2011 г., решение № 25 по Протокол № 3/15.12.2011 г., решение № 266 по Протокол № 13/12.07.2012 г., решение № 841 по Протокол № 32/12.12.2013 г.; изм. с Решение № 1308 по Протокол № 47/26.02.2015 г., Решение № 186 по Протокол № 8/21.04.2016 г; Решение № 335 по Протокол № 13/19.09.2016г., Решение № 401 по Протокол № 16/15.12.2016 г. Решении № 231 по Протокол № 11/31.07.2020г.)

В чл. 41 ал.1 се определят стойностите на компонентите определящи Данък МПС за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2

ЕК ( екологичен компонент ), този компонент е въведен от законодателя за да стимулира закупуването на по-нови автомобили, а не да наказва собствениците на по-старите. Това е видно от лявата част на коефициентите приети в ЗМДТ, като 60% е намалението за Евро 6 и 10% е увеличението за Евро 1 и 2, спрямо ставката за Евро 3.

Предлагам ЕК да се приеме на минималните ставки за всяка категория, като основните ми аргументи са че:

 • разликата между Евро 6 и Евро 1 и 2 е близо 3 пъти ( 275% ), а между Евро 5 и Евро 1 и 2 е близо 2 пъти ( 183% ) която разлика е достатъчно стимулираща да се закупуват автомобили с Евро 6 и 5.
 • предвиждат се промени в Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства . Видно от промените на горепосочената наредба автомобилите ще бъдат разделени в пет екокатегории. В кoя eкoлoгичнa групa щe пoпaднe aвтoмoбилът щe зaвиcи oт Евро oт 1 дo 6 кaтeгoриятa или дaтaтa нa първa рeгиcтрaция и кoличecтвoтo врeдни гaзoвe, кoитo oтдeлят. Зa цeлтa нa вcякa кoлa щe бъдe cлoжeн eкocтикeр. В зaвиcимocт oт тoвa дaли aвтoмoбилът e дизeлoв или бeнзинoв щe ce мeри cъoтвeтнo димнocт или cъдържaниe нa въглeрoдeн oкcид в oтрaбoтeнитe гaзoвe, кaтo oт пoкaзaниятa cъщo щe зaвиcи в кoя групa щe пoпaднe автомобилът.
  Цeлтa нa прoмeнитe e нaй-зaмърcявaщитe aвтoмoбили дa бъдaт cпирaни в oпрeдeлeни зoни нa грaдa или дни, кoгaтo ca рeгиcтрирaни пикoви cтoйнocти нa врeдни eмиcии във въздухa. Тoвa щe ce рeшaвa oт oбщинaтa. Засега тази категоризация няма да влияе върху данъка на автомобила но показва, че екологичната категория на автомобила посочена в Свидетелство за регистрация на мпс ( талон на автомобила ) не винаги отговаря на действителното техническо състояние на автомобила и на количеството вредни газове които отделя. ИмК ( имущественият компонент ) се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила
Законодателя ясно е дефинирал стойностите на Кгп , като е оставил на Общинския съвет свобода за определяне само на СkW.

На предходно заседание на Общиснки съвет беше прита Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци. Тогава попитах “Общинска администрация“ този Данък МПС, повече като имуществен или повече като пътен го приемат? Ако е повече като имуществен с какво мощността на двигателя ( kW ) определя стойността на имуществото? Как се остойностява автомобил само по мощността на двигателя ( kW ), без да знаем: марка, модел, екстри, външен вид и техническо състояние? Защо автомобил с мощност 75 kW заплаща ДВА пъти по-голям данък от автомобил с мощност 74 kW, и то при еднаква година на производство и еднаква екокатегория? Защо за само 1 kW разлика се заплаща ДВА пъти по-голям данък? Това означава ли, че стойността на автомобил 75 kW е ДВА пъти по-голяма от стойността на автомобил 74 kW ? Защо от години в обществото се говори за “малкия данък“ и “големия данък“ на автомобилите?

В интернет пространството също не може да се намери отговор или информация на тема: «Остойностяване на автомобил само по мощността на двигателя».
Видно от Бюджет 2020 се очакват постъпления от Данък МПС в размер на 6 600 000 лева и планирани разходи от 5 269 000 лева за Дейност 606 «Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа». Това показва, че 80% от събрания Данък МПС се използват предимно за поддържане на улиците и ние трябва да разглеждаме този данък повече като пътен отколкото като имуществен. Тук трябва да си зададем въпросът, има ли причинно-следствена връзка между мощността на двигателя и износването на пътната настилка? При търсенето на отговор в интернет не успях да намеря дори минимална връзка или нещо подобно. Единствената подобна тема която прочетох, е за връзка между маса на автомобила и износване на пътна настилка.
При сега действащите ставки за СkW, за автомобили попадащи в най-утежнения вариант, а такива са автомобили над 20 години от датата на производство и без екологична категория, или екологични категории Евро 1 и Евро 2, се получава че:

 • 40 kW заплащат данък в размер на 16,46 лева
 • 55 kW заплащат данък в размер на 22,63 лева
 • 74 kW заплащат данък в размер на 48,35 лева
 • 75 kW заплащат данък в размер на 99,83 лева
 • 110 kW заплащат данък в размер на 146,41 лева
 • 130 kW заплащат данък в размер на 193,48 лева
 • 150 kW заплащат данък в размер на 223,25 лева
 • 170 kW заплащат данък в размер на 329,12 лева
 • 210 kW заплащат данък в размер на 406,56 лева
 • 245 kW заплащат данък в размер на 474,32 лева
 • 300 kW заплащат данък в размер на 762,30 лева
  Получената разлика между дължимия данък за автомобили до 74 kW и тези с по-голяма мощност, е от ДВА до над ТРИДЕСЕТ пъти. Така на практика по-голяма част от собствениците на леки автомобили участват в приноса за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа с твърде незначителен дял, при еднакви очаквания от страна на всички водачи на автомобили по отношение най-малко на качеството на уличните настилки. Предвид гореизложеното, считам за необходимо да се актуализира размера на ставката СkW за автомобили с мощност на двигателя до 74 kW, като с това правим стъпка в посока въвеждане на СПРАВЕДЛИВОСТ при определянето на този данък. Предложението ми е това да стане на две стъпки като:
  а) до 55 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,70 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,00 лв. за 1 kW;
  б) над 55 kW до 74 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,90 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  в) над 74 kW до 110 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  г) над 110 kW до 150 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,23 лв. за 1 kW;
  д) над 150 kW до 245 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,60 лв. за 1 kW;
  е) над 245 kW – считано от 01.01.2021 г. 2,10 лв. за 1 kW; Видно от таблицата по-долу, дължимия данък за 2021 година за автомобили попадащи в най-утежнения вариант, а такива са автомобили над 20 години от датата на производство и без екологична категория, или екологични категории Евро 1 и Евро 2, се получава че:
 • 40 kW ще заплащат данък в размер на 33,88 лева
 • 55 kW ще заплащат данък в размер на 46,59 лева
 • 74 kW ще заплащат данък в размер на 80,59 лева
 • 75 kW ще заплащат данък в размер на 99,83 лева
 • 110 kW ще заплащат данък в размер на 146,41 лева
 • 130 kW ще заплащат данък в размер на 193,48 лева
 • 150 kW ще заплащат данък в размер на 223,25 лева
 • 170 kW ще заплащат данък в размер на 329,12 лева
 • 210 kW ще заплащат данък в размер на 406,56 лева
 • 245 kW ще заплащат данък в размер на 474,32 лева
 • 300 kW ще заплащат данък в размер на 762,30 лева
  Това предложение ще допринесе 600 000 лева за 2021 година и 1 000 000 лева за 2022 година в повече за бюджета на Община Русе, ще въведе повече СПРАВЕДЛИВОСТ и при запазване на сегашното съотношение 80% от Данък МПС да са за Дейност 606, ще има финансов ресурс за навременен ремонт на повече улици в град Русе и малките населени места, както и за изграждане на паркинги с което да се реши нарстващата нужда от паркоместа.

Относно финансовите средства, необходими за прилагането на новата уредба- при приемане на предложените изменения в наредбата, за прилагането на новите текстове в същата, не са необходими допълнителни финансови средства, даже напротив при правилното ѝ прилагане ще има допълнителни постъпления в общинския бюджет.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, като:

§ 1. В глава II, Раздел IV се правят следните изменения и допълнения:
чл.41:
алинея 1 се изменя така:
„(1)За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2

 1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
  ИмК = СkW x Кгп,
  където:
  СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, който е:
  а) до 55 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,70 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,00 лв. за 1 kW;
  б) над 55 kW до 74 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,90 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  в) над 74 kW до 110 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  г) над 110 kW до 150 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,23 лв. за 1 kW;
  д) над 150 kW до 245 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,60 лв. за 1 kW;
  е) над 245 kW – считано от 01.01.2021 г. 2,10 лв. за 1 kW;
  Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

 1. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:
  считано от 01.01.2021 г.

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10
„Евро 3“ 1,00
„Евро 4“ 0,80
„Евро 5“ 0,60
„Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,40

ВНОСИТЕЛ:
ДЕЯН НЕДКОВ
Общински съветник от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

Телефони на НАП – Русе

Във връзка с препоръките за дистанционна връзка от данъчния офис в Русе, по последна информация от 29.10.2020 г., официално обявените телефони за връзка с ТД на Варна с офис в Русе са следните:

 1. Телефони, на които се дава данъчна информация – 082 808 161 и 082 808 162.
 2. Телефони, на които се уточнява здравен статус на задължително осигурените лица – 082 808 126 и 082 808 196.
 3. Телефони, на които се прави справка за банковите сметки на НАП-Русе – 082 808 191, 082 808 189 и 082 808 182.

В данъчния офис, беше установен заразен служител от коронавирус на 20.10.2020 г.  Близките дни ще стане ясно доколко се проявява заразата в данъчната служба. Известно е, че инкубационният период за изява на евентуално заразяване при други лица варира от 10 до 14 дни.

Ако решите да посетите НАП-Русе, съобразете се с работното време на офиса и въведените прекъсвания за дезинфекция. Прилагаме изображение от предверието.

Надяваме се и желаем ниска заразност, в офиса на НАП в Русе.

Работно време на НАП – прекъсване за дезинфекция и някои подробности

НАП Русе, работно време прекъсванияНАП-Русе, е офис към ТД на НАП – Варна. Във връзка с коронавирусът (SARS-CoV-2) и опасността от зараза и развитие на болест (COVID-19), работното време се прекъсва за задължителна дезинфекция на помещенията.

Дезинфекцията се провежда по следния график:

от 10:30 часа до 10:45 часа

от 12:30 часа до 12:45 часа

от 15:30 часа до 15:30 часа

За горепосочените периоди клиенти не се обслужват.

Клиентите на НАП-Русе следва да се съобразяват с някои подробности:

 1. Дезинфекцията често започва по-рано и дежурното лице (охрана) от НАП на входната врата е възможно да Ви откаже достъп до работните помещения.
 1. Използването на защитни средства като маска, шлем и т.н. не е задължително в ареала на работното място, от където НАП предоставя услугата, защото между служителят и клиента е поставена защита от прозрачен полиметилметакрилат.
 1. Дезинфектанта за ръце с който Ви пръска дежурният (охрана) пред входа на НАП-Русе може да бъде отказан, тъй като за неговия състав няма никаква информация. Това е неизвестно вещество, неоповестено, поставено в пулверизатор за градински цветя. Вие може да извадите собствен дезинфектант с който да се обработите – така поне ще сте наясно какво слагате на ръцете си. Много хора имат алергия на ръцете, а както е известно те са основния инструмент за работа, който е добре да се пази и поддържа. Важно е да се знае, че кожата не е бариера за химическите вещества – те лесно я импрегнират и постъпват в кръвния поток. Задължение на НАП-Русе е да предостави дезинфектант за ръце на входа на обекта, но не и да възложи принудително и избирателно пръскане на входящия човешки поток. За дезинфекция си има определен график и нейна насоченост са пръскане на работните помещения, а не на клиентите.
 1. Ще е необходимо да предвидите време от 15-20 мин. повече, отколкото обичайно, когато посещавате офиса на НАП-Русе. Достъп от дежурния (охрана) се разрешава в зависимост от това колко хора има в помещенията на първия етаж в сградата и съблюдава спазването на 1.5 м. дистанция между клиентите на НАП-Русе, които изчакват обслужване в общото помещение.

Моля, съблюдавайте препоръките на НАП-Русе, но не забравяйте че правилната информираност може да облегчи в значителна степен Вашите ангажименти. Така например, следва да се знае, че съблюдавайки това „при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция” както и „всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции,търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.,са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение No 3.” съгласно последната заповед на Министерство на здравеопазването (РД-01-548/30.09.2020 г.), можем да сме наясно, че съществена част от действията на дежурния (охрана) в НАП-Русе, не се основават на някакво регламентирано положение.

Как да направите проверка дали ДДС номер е валиден в ЕС?

ддс номер проверка валиден есАко трябва да определите дали е валиден ДДС номера на контрагент от ЕС, има доста различни начини да извършите задачата. Съществуват много решения, които могат да ви помогнат. Те обаче не са еднакви по лекота и време, изисквани от ваша страна за проверка на ДДС номер. По-надолу ще Ви запознаем с най-общата информация, без която не може да се прави  търсене за ДДС номер.

Проверка на собствения ДДС номер. Какво трябва да направя, ако собственият ми номер по ДДС изглежда невалиден?

За да е ясно, как фирмите виждат собствения им ддс номер трябва да се преглежда какъв е статуса, при очертаващи се сделки с нови клиенти.

Уебсайтът на Комисията е система в реално време, която проверява валидността на идентификационните номера на ДДС спрямо базата данни, поддържана от държавите-членки. Ако собственият ДДС номер изглежда невалиден, трябва да занимаем данъчна администрация, която да коригира несъответствието.

Защо е важно да определим дали е валиден един ДДС номер на контрагент от ЕС?

Ако, примерно, сте фирма в една страна, доставяща стоки за фирми в други страни-членки на ЕС, можете да го направите без начисляване на ДДС, само ако тези които купуват стоката са с валидна регистрация по ДДС. В такива случаи трябва да потвърдите идентификационния номер за ДДС на купувачите, за да определите дали данъка по ДДС трябва да се добави към фактурата.

Дори когато се занимавате с повтарящи се операции на едни и същи клиенти вие сте задължени редовно да потвърждавате ддс номерата.

Ако просто трябва да проверите дали единен ДДС номер „изглежда“ като валиден регистрационен номер в ЕС по ДДС, тогава можете да използвате следната връзка, за да видите начина на структуриране  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do?locale=en#item_11

Само преждепосочето не е достатъчно, за да се определи дали интерсуващият ни ддс номер е валиден идентификационен номер по ДДС и дали имате право да фактурирате на клиента си без ДДС. Ако търсите подробна ддс информация може да направите това на https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

 

автор: Счетоводни услуги Русе ЕООД

Удължените срокове по ЗКПО са публикувани в Държавен вестник

udaljeni-spokove-po-zkpoНа основание § 25, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
през 2020 г. сe удължават сроковете до 30 юни 2020 г. съобразно следните разпоредби на ЗКПО (Закона за корпоративното подоходно облагане):

1. Чл. 92, ал. 2 – касае срокът за подаване на годишната данъчна декларация, от лицата подлежащи на облагане с корпоративен данък.

2. Чл. 93 – се отнася за вноските за корпоративния данък на данъчнозадължените лица за съответната година, след приспадане на внесените авансови вноски.

3. Чл. 217, ал. 2 – по отношение внасяне на данъка върху разходите.

4. Чл. 219, ал. 4 и 5 – касае декларирането на данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта и годишният отчет за дейността.

5. Чл. 241, ал. 2 – се отнася за внасянето на данъка за приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.

6. Чл. 252, ал. 1 – касае подаването на годишна данъчна декларация от бюджетните предприятия, при положение, че подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година.

7. Чл. 253 – се отнася за срока за внасяне на данъка върху приходите от бюджетните предприятия.

8. Чл. 259, ал. 2 – касае подаването на годишна данъчна декларация за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби.

9. чл. 260 – се отнася за срока за внасянето на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Декларациите се подават в НАП, а вноските за данъка се плащат по сметката на компетентната данъчна служба. Освен тези срокове, има удължаване и на други срокове, които може да се намерят в Държавен вастник брой 28, от дата 24.03.2020 г.