Удължените срокове по ЗКПО са публикувани в Държавен вестник

udaljeni-spokove-po-zkpoНа основание § 25, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
през 2020 г. сe удължават сроковете до 30 юни 2020 г. съобразно следните разпоредби на ЗКПО (Закона за корпоративното подоходно облагане):

1. Чл. 92, ал. 2 – касае срокът за подаване на годишната данъчна декларация, от лицата подлежащи на облагане с корпоративен данък.

2. Чл. 93 – се отнася за вноските за корпоративния данък на данъчнозадължените лица за съответната година, след приспадане на внесените авансови вноски.

3. Чл. 217, ал. 2 – по отношение внасяне на данъка върху разходите.

4. Чл. 219, ал. 4 и 5 – касае декларирането на данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта и годишният отчет за дейността.

5. Чл. 241, ал. 2 – се отнася за внасянето на данъка за приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.

6. Чл. 252, ал. 1 – касае подаването на годишна данъчна декларация от бюджетните предприятия, при положение, че подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година.

7. Чл. 253 – се отнася за срока за внасяне на данъка върху приходите от бюджетните предприятия.

8. Чл. 259, ал. 2 – касае подаването на годишна данъчна декларация за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби.

9. чл. 260 – се отнася за срока за внасянето на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Декларациите се подават в НАП, а вноските за данъка се плащат по сметката на компетентната данъчна служба. Освен тези срокове, има удължаване и на други срокове, които може да се намерят в Държавен вастник брой 28, от дата 24.03.2020 г.