Как се определя годишния данък на автомобилите?

Годишният данък за леки и товарни автомобили, чиято маса по технически параметри не превишава 3,5 т. се определя съобразно изискванията на чл.41 от Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

Съставките на годишния данък за МПС са две – имуществена и екологична компонента.

За 2021 година, той се определя по следния начин:

ГДПС = ИмК x ЕК,

като:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент.

Неговото определяне се извършва от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, с коригиращ коефицент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следното изчисление:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от това каква е мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, който е:

– до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW;

– над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;

– над 74 kW до 110 kW включително – 1,25лв. за 1 kW;

– над 110 kW до 150 kW включително – 1,45 лв. за 1 kW;

– над 150 kW до 245 kW включително – 1,70 лв. за 1 kW;

– над 245 kW – 2,20 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери съобразно това кога е произведен автомобила:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производствоКоефициент
Над 20 години1,1
Над 15 до 20 години включително1
Над 10 до 15 години включително1,3
Над 5 до 10 години включително1,5
До 5 години включително2,3

ЕК е екологичен компонент. Той се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, посочена в таблицата:

Екологична категорияКоефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“1,32
„Евро 3“1,10
„Евро 4“0,88
„Евро 5“0,63
„Евро 6“ и „ЕЕV“0,42

Изчислението за годишен данък на МПС не е сложно. Ако не Ви се занимава, а желаете да научите колко е новият данък автомобили за 2021 г., ние ще го пресметнем и изпратим на посочена от Вас електронна поща.

Местен данък на автомобилите за 2021 г., Община Русе

За 2021 г., собствениците на автомобили в Община Русе ще заплащат по-висок местен данък за МПС с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, предвид измененията на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе. Автомобилите са сортирани в шест групи, съобразно това каква е тяхната мощност. Въпреки, че основният мотив за новите налози е екологичното въздействие, от тях са пренебрегнати тези с газови и метанови уредби, тъй като те фигурират в калкулациите наравно с другите автомобили.

Вход на Местни данъци и такси – Русе

Годишният данък се изчислява по два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка изчислен от произведението на мощност и парична ставка за групата, коригирана с коефициент в зависимост от годината през която е произведен автомобилът. Имущественият коригиращ коефициент е толкова по-голям, колкото е по-ново МПС-то. Екологичният компонент на автомобила се определя в зависимост от екологичната му категория. Екологичният коригиращ коефициент на най-старите коли е най-висок, защото се приема че те най-силно замърсяват околната среда.

Заведените под отчет в Община Русе автомобили, според мощността на двигателя, са представени по следния начин:

леки и товарни МПС до 3,5 тона – мощностбр. 
до 55 kW22729 
превишаваща 55 до 74 kW21231 
превишаваща 74 до 110 kW28774 
превишаваща 110 до 150 kW5437 
превишаваща 150 до 245 kW2837 
превишаваща 245 kW247 
сума на всички партиди81255 

От таблицата е видно, коя е най-масовата мощност на автомобилите. Тя е от 75 kW до 110 kW. За тези преобладаващи автомобили увеличението се определя по същия начин, както и за останалите, без да се влияе от тяхната популярност. Прави впечатление увеличението на таксата за местен данък от 50 % при най-старите автомобили с мощност от 56 kW до 74 kW включително – предвид 21231бр. общо, с основание може да се счита, че над 20 годишните са със значителен дял.

Мотивите за драстичното увеличение при някои от над 20 годишните МПС, са без силна аргументация и дават предпоставки за социален нихилизъм. Практически, тежестта от прираста на общинските средства, ще бъде понесена от най-безпаричните фирми и граждани.

Малкото „утешение“ е, че механизмът за отстъпката от 5% на платилите до 30 април за цялата година не се променя.

По-надолу са таблиците с увеличенията, така както са публикувани в официалния сайт на Община Русе. За помощна съпоставка, може да се ползва групирането от таблицата с общия брой автомобили. Ако е нужна прецизност, съобразно регламентацията на чл.41, ал.1 от Наредба №20, на шестия ред трябва да са автомобили с над 245 kW мощност в съответствие с буква „е“ от разпоредбата, както и да е написано „Евро 6“ и „ЕЕV“ в последната таблица.

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС БЕЗ ЕКОЛОГИЧНА КАТЕГОРИЯ С ЕВРО 1 И ЕВРО 2 – НАД 20 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW22,6331,949,310,78
74 kW48,3672,6724,312,03
110 kW146,41199,6553,244,44
150 kW223,25315,8192,567,71
200 kW387,20493,68106,488,87
250 kW635,25798,60163,3513,61

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 3 – НАД 15 ДО 20 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW18,7024,205,500,46
74 kW39,9652,9112,951,08
110 kW121,00151,2530,252,52
150 kW184,50239,2554,754,56
200 kW320,00374,0054,004,50
250 kW525,00605,0080,006,67

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 4 – НАД 10 ДО 15 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW19,4525,175,720,48
74 kW41,5655,0313,471,12
110 kW125,84157,3031,462,62
150 kW191,88248,8256,944,75
200 kW332,80388,9656,164,68
250 kW546,00629,2083,206,93

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 5 – НАД 5 ДО 10 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW16,8320,793,960,33
74 kW35,9645,459,490,79
110 kW108,90129,9421,041,75
150 kW166,05205,5439,493,29
200 kW288,00321,3033,302,78
250 kW472,50519,7547,253,94

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 6  – ДО 5 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW17,2021,254,050,34
74 kW36,7646,469,700,81
110 kW111,32132,8321,511,79
150 kW169,74210,1140,373,36
200 kW294,40328,4434,042,84
250 kW483,00531,3048,304,03
Спомен от информационната помощ за 2020 г., Местни данъци и такси към Община Русе

Предвид икономическата стагнация в гр.Русе и останалите населени места на общината, увеличенията на налозите затрудняват съществуването на малкия бизнес, отнемайки му неголеми, но изключително полезни за оцеляването ресурси. Гражданите не са по-назад, тай като в регионално отношение заплатите им са на по-ниски нива, сравнени с другите крупни общини на страната.

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДЕЯН НЕДКОВ
Общински съветник от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба № 20 – за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе е приета на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси с Решение № 79 по Протокол № 7/28.02.2008 г., изменена с Решение № 447 по Протокол № 22/29.01.2009 г., решение № 748 по Протокол № 35/10.12.2009 г., решение № 783 по Протокол № 37/28.01.2010 г, решение № 1098 по Протокол № 54/27.01.2011 г., решение № 1129 по Протокол № 56/24.02.2011 г., решение № 25 по Протокол № 3/15.12.2011 г., решение № 266 по Протокол № 13/12.07.2012 г., решение № 841 по Протокол № 32/12.12.2013 г.; изм. с Решение № 1308 по Протокол № 47/26.02.2015 г., Решение № 186 по Протокол № 8/21.04.2016 г; Решение № 335 по Протокол № 13/19.09.2016г., Решение № 401 по Протокол № 16/15.12.2016 г. Решении № 231 по Протокол № 11/31.07.2020г.)

В чл. 41 ал.1 се определят стойностите на компонентите определящи Данък МПС за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2

ЕК ( екологичен компонент ), този компонент е въведен от законодателя за да стимулира закупуването на по-нови автомобили, а не да наказва собствениците на по-старите. Това е видно от лявата част на коефициентите приети в ЗМДТ, като 60% е намалението за Евро 6 и 10% е увеличението за Евро 1 и 2, спрямо ставката за Евро 3.

Предлагам ЕК да се приеме на минималните ставки за всяка категория, като основните ми аргументи са че:

 • разликата между Евро 6 и Евро 1 и 2 е близо 3 пъти ( 275% ), а между Евро 5 и Евро 1 и 2 е близо 2 пъти ( 183% ) която разлика е достатъчно стимулираща да се закупуват автомобили с Евро 6 и 5.
 • предвиждат се промени в Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства . Видно от промените на горепосочената наредба автомобилите ще бъдат разделени в пет екокатегории. В кoя eкoлoгичнa групa щe пoпaднe aвтoмoбилът щe зaвиcи oт Евро oт 1 дo 6 кaтeгoриятa или дaтaтa нa първa рeгиcтрaция и кoличecтвoтo врeдни гaзoвe, кoитo oтдeлят. Зa цeлтa нa вcякa кoлa щe бъдe cлoжeн eкocтикeр. В зaвиcимocт oт тoвa дaли aвтoмoбилът e дизeлoв или бeнзинoв щe ce мeри cъoтвeтнo димнocт или cъдържaниe нa въглeрoдeн oкcид в oтрaбoтeнитe гaзoвe, кaтo oт пoкaзaниятa cъщo щe зaвиcи в кoя групa щe пoпaднe автомобилът.
  Цeлтa нa прoмeнитe e нaй-зaмърcявaщитe aвтoмoбили дa бъдaт cпирaни в oпрeдeлeни зoни нa грaдa или дни, кoгaтo ca рeгиcтрирaни пикoви cтoйнocти нa врeдни eмиcии във въздухa. Тoвa щe ce рeшaвa oт oбщинaтa. Засега тази категоризация няма да влияе върху данъка на автомобила но показва, че екологичната категория на автомобила посочена в Свидетелство за регистрация на мпс ( талон на автомобила ) не винаги отговаря на действителното техническо състояние на автомобила и на количеството вредни газове които отделя. ИмК ( имущественият компонент ) се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила
Законодателя ясно е дефинирал стойностите на Кгп , като е оставил на Общинския съвет свобода за определяне само на СkW.

На предходно заседание на Общиснки съвет беше прита Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци. Тогава попитах “Общинска администрация“ този Данък МПС, повече като имуществен или повече като пътен го приемат? Ако е повече като имуществен с какво мощността на двигателя ( kW ) определя стойността на имуществото? Как се остойностява автомобил само по мощността на двигателя ( kW ), без да знаем: марка, модел, екстри, външен вид и техническо състояние? Защо автомобил с мощност 75 kW заплаща ДВА пъти по-голям данък от автомобил с мощност 74 kW, и то при еднаква година на производство и еднаква екокатегория? Защо за само 1 kW разлика се заплаща ДВА пъти по-голям данък? Това означава ли, че стойността на автомобил 75 kW е ДВА пъти по-голяма от стойността на автомобил 74 kW ? Защо от години в обществото се говори за “малкия данък“ и “големия данък“ на автомобилите?

В интернет пространството също не може да се намери отговор или информация на тема: «Остойностяване на автомобил само по мощността на двигателя».
Видно от Бюджет 2020 се очакват постъпления от Данък МПС в размер на 6 600 000 лева и планирани разходи от 5 269 000 лева за Дейност 606 «Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа». Това показва, че 80% от събрания Данък МПС се използват предимно за поддържане на улиците и ние трябва да разглеждаме този данък повече като пътен отколкото като имуществен. Тук трябва да си зададем въпросът, има ли причинно-следствена връзка между мощността на двигателя и износването на пътната настилка? При търсенето на отговор в интернет не успях да намеря дори минимална връзка или нещо подобно. Единствената подобна тема която прочетох, е за връзка между маса на автомобила и износване на пътна настилка.
При сега действащите ставки за СkW, за автомобили попадащи в най-утежнения вариант, а такива са автомобили над 20 години от датата на производство и без екологична категория, или екологични категории Евро 1 и Евро 2, се получава че:

 • 40 kW заплащат данък в размер на 16,46 лева
 • 55 kW заплащат данък в размер на 22,63 лева
 • 74 kW заплащат данък в размер на 48,35 лева
 • 75 kW заплащат данък в размер на 99,83 лева
 • 110 kW заплащат данък в размер на 146,41 лева
 • 130 kW заплащат данък в размер на 193,48 лева
 • 150 kW заплащат данък в размер на 223,25 лева
 • 170 kW заплащат данък в размер на 329,12 лева
 • 210 kW заплащат данък в размер на 406,56 лева
 • 245 kW заплащат данък в размер на 474,32 лева
 • 300 kW заплащат данък в размер на 762,30 лева
  Получената разлика между дължимия данък за автомобили до 74 kW и тези с по-голяма мощност, е от ДВА до над ТРИДЕСЕТ пъти. Така на практика по-голяма част от собствениците на леки автомобили участват в приноса за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа с твърде незначителен дял, при еднакви очаквания от страна на всички водачи на автомобили по отношение най-малко на качеството на уличните настилки. Предвид гореизложеното, считам за необходимо да се актуализира размера на ставката СkW за автомобили с мощност на двигателя до 74 kW, като с това правим стъпка в посока въвеждане на СПРАВЕДЛИВОСТ при определянето на този данък. Предложението ми е това да стане на две стъпки като:
  а) до 55 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,70 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,00 лв. за 1 kW;
  б) над 55 kW до 74 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,90 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  в) над 74 kW до 110 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  г) над 110 kW до 150 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,23 лв. за 1 kW;
  д) над 150 kW до 245 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,60 лв. за 1 kW;
  е) над 245 kW – считано от 01.01.2021 г. 2,10 лв. за 1 kW; Видно от таблицата по-долу, дължимия данък за 2021 година за автомобили попадащи в най-утежнения вариант, а такива са автомобили над 20 години от датата на производство и без екологична категория, или екологични категории Евро 1 и Евро 2, се получава че:
 • 40 kW ще заплащат данък в размер на 33,88 лева
 • 55 kW ще заплащат данък в размер на 46,59 лева
 • 74 kW ще заплащат данък в размер на 80,59 лева
 • 75 kW ще заплащат данък в размер на 99,83 лева
 • 110 kW ще заплащат данък в размер на 146,41 лева
 • 130 kW ще заплащат данък в размер на 193,48 лева
 • 150 kW ще заплащат данък в размер на 223,25 лева
 • 170 kW ще заплащат данък в размер на 329,12 лева
 • 210 kW ще заплащат данък в размер на 406,56 лева
 • 245 kW ще заплащат данък в размер на 474,32 лева
 • 300 kW ще заплащат данък в размер на 762,30 лева
  Това предложение ще допринесе 600 000 лева за 2021 година и 1 000 000 лева за 2022 година в повече за бюджета на Община Русе, ще въведе повече СПРАВЕДЛИВОСТ и при запазване на сегашното съотношение 80% от Данък МПС да са за Дейност 606, ще има финансов ресурс за навременен ремонт на повече улици в град Русе и малките населени места, както и за изграждане на паркинги с което да се реши нарстващата нужда от паркоместа.

Относно финансовите средства, необходими за прилагането на новата уредба- при приемане на предложените изменения в наредбата, за прилагането на новите текстове в същата, не са необходими допълнителни финансови средства, даже напротив при правилното ѝ прилагане ще има допълнителни постъпления в общинския бюджет.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, като:

§ 1. В глава II, Раздел IV се правят следните изменения и допълнения:
чл.41:
алинея 1 се изменя така:
„(1)За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2

 1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
  ИмК = СkW x Кгп,
  където:
  СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, който е:
  а) до 55 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,70 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,00 лв. за 1 kW;
  б) над 55 kW до 74 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,90 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  в) над 74 kW до 110 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  г) над 110 kW до 150 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,23 лв. за 1 kW;
  д) над 150 kW до 245 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,60 лв. за 1 kW;
  е) над 245 kW – считано от 01.01.2021 г. 2,10 лв. за 1 kW;
  Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

 1. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:
  считано от 01.01.2021 г.

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10
„Евро 3“ 1,00
„Евро 4“ 0,80
„Евро 5“ 0,60
„Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,40

ВНОСИТЕЛ:
ДЕЯН НЕДКОВ
Общински съветник от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

Патентен данък за 2020 г. и патентна декларация

Патент в Община Русе за 2020 г.Местият патентен данък за Русе, не променя своите стойности през 2020 г.

Още 10 работни дни остават за подаване на патентната декларация за 2020 г. отнасяща се за подлежащият на деклариране патентен данък. Такъв данък плащат всички физически лица, включително еднолични търговци (EТ) извършващи дейност която е посочена в ЗМДТ.

Тези лица, които подлежат на облагане с патентен данък, подават образец на данъчна декларация, където посочват до 31 януари на 2020 г. тези обстоятелства които служат за определянето на данъка. Когато лицата започват на дейността след горепосочената дата патентната декларация се подава непосредствено преди те да започнат дейност.

За 2020 г. заплащането на патентни и други местни данъци започва на 15 януари. Те са плащат в брой и чрез ПОС-устройства на първия етаж в сградата на Община – Русе Дирекция „Местни данъци и такси”, с адрес ул. „Котовск” №1 и работно време от 8:30 часа до 17:00 часа, без прекъсване. За плащания извън паричния салон на Община – Русе, се посещават места където има разположени каси на Изипей и Фастпей, като плащане е възможно и през интернет платформата Ипей.

Новост са малка корекция на един текст от Закона за местни данъци и такси – така според § 11 от преходните и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на ДОПК, за 2020 г. при местата за настаняване до 20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размерът на патентния данък, определен в границите от 25 до 250 лв. в съответната наредба по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, т.е. от Общинския съвет на съответната Община, за местата за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди. Изменението означава, че всички, които предлагат една стая за краткосрочно отдаване под наем, се приравняват към хотели, но не са задължени да се категоризират.

автор: Счетоводни Услуги Русе ЕООД

 

Местният данък и местните такси в Русе за 2020 г. няма да се променят

След избирането на кмета Пенчо Милков, в Русе имаше дебати свързани с определянето на местните данъци и такси.

Обичайно, след встъпването в мандат на нов кмет в доста общини в страната се случваха промени в посока на увеличение на данъчната тежест, такси и цени на услугите. Според изказвания на кмета Милков, той не е привърженик на вдигането на данъка върху автомобилите събиран от Община Русе, въпреки че от гл.счетоводител на русенската служба е обявена дупка от 4.4 милиона лева в общинските разчети.

Явно, обаче, общинската администрация в Русе е намерила начин за да запази старите нива на местните данъци и такси през 2020 г. На въпрос отправен от Кмета.бг. от Община Русе отговориха, че размерът на местните данъци и такси няма да претърпи промени през идната 2020 г. Регламентираните размери на местни данъци и такси, съобразно Наредба 20 на Общински съвет Русе, са едни от най-ниските в страната.

Без промени на местни данъци и такси Русе, 2020

Според Кмета.бг. освен в Русе, промени няма да претърпят и данъците и таксите в Община Велико Търново, вследствие завишени общински разчети.

автор: Счетоводни услуги Русе ЕООД

Вероятност от вдигане на данък автомобили в Русе

vdigane-danak-avtomobili-ruse-2019-2020Местният данък за колите на русенци е вероятно да бъде вдигнат от началото на 2020 година. Има очакване Община Русе да увеличи данъка върху превозните средства. Това са всички автомобили с регистрация в Местни данъци и такси Русе.

Поради бюджетен недостиг от около 4 400 000 лв. и изискванията в наредба № 7 за размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци, няма да могат да се покриват нормите в следващата 2020 година.

За 2019 г. община Русе има отчисления към към РИОСВ за 57 лв. на тон, а за 2020 г. те ще са в размер на 95 лв. на тон. Заради липсата на сепарираща инсталация, отчисленията се изменят от 3 на 6 милиона.

В следващите няколко дни новият кмет на Русе, г-н Милков, планира среща с премиера Борисов и финансовия министър Горанов, с цел запазване на размера на отчисленията към РИОСВ на нива от 2019 г, за да не се повишава и местният данък за автомобилите.

vdigane-danak-avtomobili-ruse

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Такси по ЗМДТ в Русе

taksi-mestni-danaci-i-taksi-ruse„Местни данъци и такси” е дирекция в Община – Русе, която има следните цени на такси за административни услуги, съгласно Наредба – 16 на Общински съвет Русе, в сила от 01.01.2009 г.:

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

За граждани – срок до 5 дни                                  5 лв.

За граждани – срок до 3 работни дни                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 5 дни                                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 3 работни дни                  20 лв.

 

ДУБЛИКАТ НА КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И КОПИЯ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

РАЗПЕЧАТКА НА ДАНЪЧНА СМЕТКА

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Обикновена услуга – срок до 3 работни дни       2 лв.

Бърза услуга – срок 1 работен ден                       4 лв.

 

Цените са актуални към датата на публикацията.

 

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Патентен данък за 2019 г. – Русе

Патентен данък – Община Русе

Приет с Решение№ 401 по Протокол № 16/15.12.2016 г. на ОС-Русе,  съобразно Наредба №20 за определяне размера на местните данъци  на
територията на община Русе

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

Патентни дейности
ГР. РУСЕ
 
Гр.Мартен;с.Николово;
с.Тетово; с.Ново село; с.Сандрово; с.Червена вода;
с.Басарбово;
с.Семерджиево; с.Бъзън (в сила от 01.01.2010 г.)
С.Хотанца; с.Просена;с.Долно Абланово;с.Ястребово

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20
стаи —данъкът се определя в за стая според местонахождението на обекта

1 и 2 звезди

250

25

25

2.
Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за
консумация, включително на открити площи, или за обект, според
местонахождението на обекта в размери:

а)
ресторанти:

1—2 звезди

35

1

1

3 звезди

60

6

6

б)
заведения за бързо обслужване:

1—2 звезди

20

1

1

 3 звезди

35

3

3

в)
питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди

20

1

1

3 звезди

35

2

2

г)
кафе-сладкарници

1—2 звезди

20

1

1

3 звезди

50

3

3

д)
барове:

дневни:

2 звезди

50

3

3

3 звезди

84

10

10

нощни:

2 звезди

 

63

 

5

 

5

3 звезди

98

20

20

е)
бюфети, каравани и павилиони —
за обект:

500

75

75

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в размер  за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на
обекта в размери:


                             17                   4                                        2


4. Платени паркинги —данъкът се определя в размер за 1 брой място за паркиране според
местонахождението на обекта в размери:


                            90                        20                                        5


5. Дърводелски услуги данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:


                            500                     100                                      50


6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:


                             540                              110                                      40

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали данъкът се определя   според местонахождението на обекта в размери:

                            1500                       700                                     500

8. Обущарски и шапкарски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:


                          90                                 40                                       40

9.
Металообработващи услугиданъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:


                       750                                200                                     100

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарнофризьорски услуги данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта в размери:


608
                          132                                       60

11. Машинописни и/или копирни услуги данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта в размери:

                                                   508     224                                     180

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:


                         630                      200                                     130


13. Маникюр, педикюр данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:

                              338                  77                                        60


14. Часовникарски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:.

                                                             313
70                                        60

15. Тапицерски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            438                                 200
                   180

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            890
      230
               190

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                          1350
350           
                           280

18. Ремонт на електрои водопроводни инсталацииданъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            405                 132                                       100


19. Стъкларски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:


                       540
132                                       100

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                           694
174                                          47

21. (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г.) Отдаване на видеокасети или записи на
електронен носител
под наем данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                         2500
600                                        300

22. Компаньонки и компаньони данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                         6440
3520                                      3000

23. Масажистки и масажисти данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта :

                                                        1680
660                                        500

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                        5600
2750     
                                 2000

25. Фотографски услуги данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта в размери: /

                                                            750
300                                        200

26. Посреднически услуги при покупкопродажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                          1500
200                                        100

27. Санитарни възли, наети под аренда данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            340
190                                        150

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                           198
71                                          50

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                              98
61                                          50

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размери:

                                                       28000
6600                                      3000

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                           188
60                                          30

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) данъкът се определя според местонахождението на обекта.

                                                           995
390                                        300

33.
Игри с развлекателен или спортен характер данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на
данъка
за
брой съоръжение
е:

                                                           198
112                                        100

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за
брой съоръжение е

                                                             26
10                               
           8

в) За зали за боулинг и кегелбан данъкът за игрален коридор и данъка за билярд за маса е в размер на:

                                                           140
55     
                                   40

34. Фитнес центрове и спортни зали данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за
1 кв.м.

              4
2                                          1,50

и
за
един фитнес уред
840
440                                      300

35. Химическо чистене, пране и гладене данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

                                                            440
          187
133

36.
Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно . данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

б) За мелници за фураж стационарни данъкът се определя в
размер на 600 лв.

37.
Услуги с атрактивен характер :

а) корабчета

750 лв. на
брой

б) лодки

450 лв. на
брой

в) яхти

900 лв. на брой

г) джетове

900 лв. на
брой

д) влакчета

30 лв. на
място

е) файтони

75 лв. на
място

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой
оборудване

з) зимни ски (включително скиекипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на
брой оборудване
/

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лв. на
място

к) детски колички и моторчета

150 лв. на
брой

л)
стрелбища

300 лв. на брой
стрелбище

38.
Обучение на водачи на моторни превозни средства данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди,
мотоциклети

475

275

200

б) други МПС

950

550

400

39. УслугиПътна помощна пътни превозни средства данъкът се определя в
размер на 2000 лв.
за брой моторно превозно средство за всички населени
места
.

40. Услуги със земеделска и горска техникаданъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн330лв   

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни  и самодвижещи се машини  110 лв

в) прикачни, навесни и стационарни машини 11 лв.

 

 

Годишния
размер на патентния данък и видовете дейности са посочени в Приложение № 4 към
Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 110/2007 г./ и са в сила от 01.01.2008
г.

 

 

 

 

 

 

Телефони на местни данъци и такси в страната

Телефони за информация по общини за местни данъци и такси (патентен данък, такса за битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и др.)

IMG_1179

Благоевград

 

Благоевград   073/ 889156

Гоце Делчев   0751/69091

Сандански      0746/34413

Петрич            0745/60570

Разлог             0747/80224

Банско            07443/8068

Бургас

 

Община Бургас – 056/870-922, 84-38-41

Община Айтос – 0558/ 2-23-64

Община Камено – 05515/30-32

Община Карнобат – 0559/2-49-76

Община Малко Търново – 05952/31-52

Община Несебър – 0554/4-58-90

Община Поморие – 0596/2-61-20, 2-61-30

Община Приморско – 0550/3-23-40

Община Руен – 05944/63-60

Община Созопол – 0550/2-57-35

Община Средец – 05551/77-35

Община Сунгурларе – 05571/57-03

Община Царево – 0590/5-59-26

 

Варна

 

Варна 052/511488; 052/ 303596

Дългопол        0517/22045

Ветрино          05161/2114, в. 105

Аврен  05106 /2774

Бяла    05143/2152

Долни Чифлик            05142/2012,  2113

Белослав         05112/2560

Девня  0519 / 97951, 97953

Аксаково         052/762043, 762066, в. 141 и 149

Суворово        05153 / 3333, в. 105 и 108

Вълчи дол       05131/2237

Провадия        0518/ 42809, 47040

 

Велико Търново

 

Велико Търново         062/606 117

Елена  06151/24 80; 06151/23 06

Златарица      0615/35 441

Горна Оряховица       0618/60 090; 0618/60 203

Лясковец        0619/23 033; 0619/22 124

Стражица       06161/22 80; 06161/21 80

Павликени      0610/53 493; 0610/52 464

Полски Тръмбеш         06141/29 43; 06141/29 76

Сухиндол        06136/20 06

Свищов           0631/60 830

 

Видин

 

Белоградчик   0894643724

Бойница         0938/98804, 0885893374

Брегово          09312/2740

Видин              094/600579, 094/600824

Грамада          09337/2698

Димово            09341/2260

Кула                0938/33771, 0938/33774

Макреш           09339/284

Ново село       09316/2324

Ружинци         09324/2272

Чупрене          09327/580

 

Враца

ВРАЦА                092/ 66 52 16
                 092/ 62 03 18

 

БОРОВАН                09147/  93 24-нов
                 09147/  94 39-нов
                
БЯЛА СЛАТИНА                0915/ 8 23 05
                 0915/ 8 20 89

 

КОЗЛОДУЙ                0973/ 8 00 63
                 0973/ 8 01 96

 

КРИВОДОЛ                 09117/ 23 10
                  09117/ 25 45

 

МЕЗДРА                0910/ 9 27 43
                 0910/ 9 20 46

 

МИЗИЯ                09161/  23 15
                 09161/  20 12

 

ОРЯХОВО                09171/  47 16
                 09171/  47 20

 

РОМАН                09123/  25 35
                 09123/  20 64

 

ХАЙРЕДИН                09166/  22 36
                 09166/  22 09

Габрово

 

Трявна 0677/ 22-35; 0677/ 24-96 – вътр.127

Габрово          066/ 804-776; 066/ 804-775

Севлиево        0675/ 335-11; 0675/396 (в. 126)

Дряново          0676  – 50-09

 

Добрич

 

Община град  Добрич

–          код за цялата страна 058,

–          телефони – 603-196, 602-314

 

Община Добричка /Добрич-селска/

–          код за цялата страна – 058

–          телефони – 600-643 директен , централа 600-889-вътрешен 107

 

Община село Крушари

–          код за цялата страна – 05771

–          телефон – 20-65

 

Община град Ген. Тошево

–          код за цялата страна – 05731

–          телефони – 44-13, 44-31

 

Община град Шабла

–          код за цялата страна – 05743

–          телефон – 41-48

Община град Каварна

–          код за цялата страна – 0570

–          телефони – 8-21-26,   8-32-65,    8-31-93

 

Община град Балчик

–          код за цялата страна 0579

 

Община град Тервел

–          код за цялата страна – 05751

–          телефон – 21-28

 

 

Кърджали

 

Кърджали       0361 / 66391

Крумовград     03641 / 2316

Ардино            03651 / 2262

Кирково          03679 / 2209

Момчилград    03631 / 4013

Черноочене   03691 / 2036

 

Кюстендил

 

Дупница         07 01/59212

Кочериново    07 053/2272

Бобов дол       07 02/34 63

Сапарева баня           07 07/34 41

Рила    07 054/ 2063

Невестино      07 915/2407

Трекляно         07 927/ 326

Бобошево       07 046 /23 88

Кюстендил      078 / 21 31

 

Ловеч

 

Ловеч  068/601 303 (в.303)

Троян  0670/ 6 04 79

Тетевен          0678/23 22; 0678/23 88

Луковит          0697/35 36

Априлци          06958/22 95

Ябланица        06991/ 21 26

Летница         06941/30 64

Угърчин          06931/21 21(22)

 

Монтана

 

Монтана – тел.: 096/ 301 249, 096/ 390 342

Лом – тел. 0971/ 6 91 46

Берковица – тел. 0953/ 88 377

Вършец – тел. 0953/ 22 62

Чипровци – тел. 09554/ 20 03

Бойчиновци – тел.: 09513/ 21 21, 09513/ 22 36

Вълчедръм – тел. 09744/ 23 54

Якимово – тел. 09742/ 23 35

Брусарци – тел. 09783/ 22 11 /в. 113/

Медковец – тел. 09727/ 28 64

Г. Дамяново – тел. 09551/ 22 20

 

Пазарджик

Велинград                  0359 / 5 50 70; 5 20 05; 5 32 92 ( прием на документи и каси)

Септември                  03561/ 5028; 5033

Панагюрище              0357 / 6 00 86; 6 00 90; 6 0093; 6 0095

Пещера                      0350 / 6 20 44;

Батак                          03553 / 2260 (вътр.218,219)

Белово                        03581/ 38 55

Брацигово                  03552 / 20 36

Стрелча                      03532 / 20 20 (вътр. 119)

Лесичово                    03517 / 22 21

Ракитово                    03542 / 20 29; 34 86

Пазарджик                 034 / 44 22 95

Перник

 

Перник – 076 601395

Радомир – 0777 80147

Ковачевци – 07727 2225

Трън – 07731 2393

Земен – 07741 2327

Брезник – 07751 2072

 

Плевен

 

Плевен            064 / 889-453

Гулянци          06561 / 21-63

Долна Митрополия     06552 / 20-48

Левски 0650 / 821-54  вътрешен 48

Белене                        0658 / 349-50  или  310-61 вътрешен  110

Червен бряг   0659 / 941-18

Искър                          06516 /  24-24 вътрешен 108 или 315

Кнежа                         09132 / 64-14  или 74-25

Никопол          06541 / 24-04

Пордим           06513 / 22-09

Долни Дъбник  06514 / 24-05

 

Пловдив

 

Пловдив                      032/ 276 921; 032/276 917

Асеновград                 00331/ 6 00 07, 6 00 00

Брезово                      03191/ 623 68

Карлово                      0335/ 9 05 99

Калояново                  03123/ 22 21

Куклен            03115/ 21 20

Кричим                       03145/ 22 50

Лъки                            03052 / 22 55

Марица                       032/ 947 175

Първомай                   0336/ 22 01

Перущица                  03143/ 22 50

Родопи                       032/ 604 100

Раковски                     03151/ 22 60

Стамболийски            0339/ 62 261

Садово                       03118/ 22 50

Съединение              0318/ 2 39 47

Сопот                          03134/ 20 50

Хисаря            0337/ 6 24 05

 

Разград

 

Разград           084/618120; 618301; 618130; 618110

Кубрат            0838/72782; 2916

Исперих          08331/2346; 5566

Самуил            08377/2020 (110)

Лозница          08362-2314 (49)

Завет   08342/2168

Цар Калоян     08314/2138; 08314/2978

 

Русе

 

Русе     082/ 83 43 97

Две Могили     08141/2006;2007;2832

Бяла    0817 / 7 20 15 и 7 20 20 (в. 46 и 48)

Сливо поле     08131/2738

Борово            08140/2253

Иваново          08116/2254

Ветово            08161/2207

Ценово            08122/2020

 

Силистра

 

Силистра 086/816 256; 816 291; 816 237  
Тутракан 0866/ 608 50; 605 32  
Дулово 0864/ 2 22 17; 2 53 50  
Ситово 08663/ 22 34    
Алфатар 08673/ 21 74, 086/ 811 618  
Кайнарджа 08679/ 8425,  086/510 237  
Главиница 08636/ 21-52    
     

 

Сливен

 

Сливен            044/622924; 625205

Нова Загора   0457/22141

Котел  0453/2520

Твърдица        0454/2912

 

Смолян

 

Баните 03025/ 2335; 03025/ 2220

Борино 03042/ 2134

Девин 03041/ 2602

Доспат 03045/ 2069

Златоград 03071/ 4577

Мадан 0308/ 25 24; 0308/ 25 19

Неделино 3072 2141; 3072 2138

Рудозем 0306/ 3184

Смолян 0301/ 60258; 62 566

Чепеларе 03051/ 3517

 

София град

 

Средец-Триадица      02/ 980 06 91; 980 50 96; 980 81 15

Оборище        02/ 943 34 41; 943 48 28; 943 48 53

Сердика          02/ 931 09 84; 931 14 78; 931 14 87

Подуяне          02/ 847 79 87; 840 90 01

Изгрев-Слатина         02/971 28 47; 971 28 96

Искър  02/979 05 72; 979 04 50

Красна Поляна           02/ 920 18 11; 920 16 24; 920 02 75

Илинден          02/ 821 12 71; 821 12 67; 821 12 65

Младост          02/ 974 50 39; 974 38 69; 974 37 35

Студентска     02/ 968 60 65; 868 71 94

Витоша           02/955 59 10; 955 40 28

Овча Купел     02/ 955 58 39; 955 58 69

Люлин             02/ 925 25 38; 925 25 39

Нови Искър     02/ 991 31 08; 991 47 30

Кремиковци    02/ 9945491 (в. 278; 235)

Панчарево      02/ 974 93 02; 974 93 01

Банкя  02/ 99 77 550; 99 77 129; 99 77 045

Въздраждане 02/ 920 13 84; 920 31 81; 920 06 31

Надежда-Връбница   836 43 27; 836 87 93; 836 86 29

Красно село    855 31 90

 

София окръг

 

Елин Пелин     0725/60404

Горна Малина 07152/320 (в.120)

Ботевград       0723/66644

Етрополе        0720/82135

Правец           07133/2673

Ихтиман          0724/23-67; 2313

Долна Баня     07120/25-96

Костенец        07142/37-66

Костинброд    0721/66290

Божурище      07112/32-71

Годеч  0729/20-46

Драгоман        07172/30 52

Сливница        0727/20-34

Пирдоп           07181/5242 (в.35)

Антон  07186 280, 360

Златица          0728 66130

Копривщица   07184/2026; 2104

Мирково          07182 2286

Чавдар            07189 257; 07189 261

Челопеч          07185 2125

Самоков          0722/60044

Своге  0726 2290

 

Стара Загора

Община Адрес на общината   телефон
Бр. Даскалови ул. Септемврийци № 55 О4134 2418
Гурково ул. Ал. Батенберг № 3 О4331 2260
Гълъбово ул. Симеон Велики № 59 О418 62581, 62031
Казанлък ул. Ал. Батенберг № 4 О431 63382; 63244; 98350
Мъглиж пл. Трети март № 32 О4321 2318; 2073
Николаево ул. Бенковски № 9 О4330 2040
Опан   О4101 2320; 2260
Павел Баня ул. Освобождение № 15 О4361 3260; 2262
Раднево ул. Митьо Станев № 1 О417 82055; 82072
Ст. Загора ПАРИЧЕН САЛОН “ЦЕНТЪР – север” бул. ”Митрополит Методи Кусев” № 35 О42 622 613
Ст. Загора ПАРИЧЕН САЛОН “ЦЕНТЪР – юг” бул.”Митрополит Методи Кусев” № 5 О42 601 161
Ст. Загора ПАРИЧЕН САЛОН “ИЗТОК” ул.”Подполковник Калитин” № 28 О42 264 027
Ст. Загора ПАРИЧЕН САЛОН “ЗАПАД” бул.”Цар Симеон Велики” № 28 О42 646 076
Чирпан пл. Съединение № 2 О416 92122

 

 

 

Търговище

 

Търговище      0601/6 27 22; 6 56 82

Попово            0608/40 278, 40 280

Омуртаг          0605/22 03, 22 06

Антоново        06071/23 49

Опака  06039 / 23 16

 

Хасково

Хасково                      038 /603 469; 603 466

Харманли                    0373/8 – 51-52;8- 69-51;8- 31-72

Тополовград               0470/ 5 – 46-52

Минерални бани        03722/ 21-84

Ивайловград              03661/ 60 – 78

Симеоновград            03781/22-02

Димитровград            0391/64 740

Стамболово                03721 / 22 – 34 / ЦЕНТРАЛА ЧРЕЗ НЕЯ Е ВРЪЗКАТА С МДТ /

Маджарово                03720/ 25 – 14

Свиленград                0379/ 7-43-42 , 7-43-46

Любимец                    03751/ 89-18 , 89-29

 

 

Шумен

 

Шумен 054/857-602

Н. Пазар          0537/41-49, 20-61

В. Преслав      0538/25-26

Венец  05343/21-63, 20-33

Върбица         05391/21-73

Смядово          05351/28-08

Каолиново      05361/22-10

Н. Козлево      05328/21-91

Каспичан        05327/60-79, 60-66

Хотрино          05341/20-94

 

Ямбол

 

Ямбол  046/  681 505

Тунджа           046/ 684 221; 684 222

Елхово 0478/ 88 279

Стралджа       04761/ 24 05

Болярово        04741/ 23 24

 

Проверка на местни данъци Русе

Ruse Obshtina

Справката на Община Русе, позволява онлайн проверка на данни
в електронния информационен регистър на службата за местни данъци и такси, от всички физически лица и фирми, чрез индивидуален КИН.

Проверката се извършва чрез тази електронна страница на Община Русе,
предоставяща следната информация:

1. Плащания:
– такса за битови отпадъци
– местни данъци
– глоби и имуществени санкции по наказателни постановления.

2. Задължения:
– такса за битови отпадъци
– местни данъци
– глоби и имуществени санкции по наказателни постановления.

3. Услуги, които предоставя службата за местни данъци и такси в Русе.

4. Глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци.

5. Недвижими имоти които са декларирани на територията на Община Русе.

6. Превозни средства с регистрация декларирани на територията на Община Русе.

7. Патентни дейности с регистрация на територията на Община Русе.

8. Други видове декларации, които са подадени в службата за местни данъци и такси в Русе.