Такси по ЗМДТ в Русе

taksi-mestni-danaci-i-taksi-ruse„Местни данъци и такси” е дирекция в Община – Русе, която има следните цени на такси за административни услуги, съгласно Наредба – 16 на Общински съвет Русе, в сила от 01.01.2009 г.:

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

За граждани – срок до 5 дни                                  5 лв.

За граждани – срок до 3 работни дни                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 5 дни                                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 3 работни дни                  20 лв.

 

ДУБЛИКАТ НА КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И КОПИЯ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

РАЗПЕЧАТКА НА ДАНЪЧНА СМЕТКА

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Обикновена услуга – срок до 3 работни дни       2 лв.

Бърза услуга – срок 1 работен ден                       4 лв.

 

Цените са актуални към датата на публикацията.

 

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Регистрация по ЗДДС в Русе

NAP-Ruse-2019ДДС е косвен данък и за неговото легитимно приложение е необходима регистрация.

В Русе регистрацията по ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност) се извършва в данъчната служба, офис в Русе  на ТД на НАП – Варна. Такава регистрация, отскоро може да се заяви доброволно при регистрация на фирмата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Регистрацията по ЗДДС, се разделя на три вида:

  • задължителна
  • по избор (доброволна);
  • по инциатива на органа по приходите.

Задължителна регистрация

Предвид разпоредбата на чл. 96, ал.1 от ЗДДС, когато данъчно задълженото лице (не само фирми, но и други лица попадащи в тази дефиниция по закона) достигне облагаем оборот от 50 хил.лева или го е превишило за време от 12 месеца един след друг, преди настоящия месец, се задължава в едноседмичен срок от изтичането на последния данъчен период, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

В случаите на достигнат такъв оборот за два месеца един след друг, включително текущия, не се изчаква изтичането на данъчния период, а лицето подава заявление за регистрация по ЗДДС в едноседмичен срок от датата, когато е достигнало облагаемият оборот.

Регистрация по избор

Чл. 100, ал.1 от ЗДДС, гласи, че всяко данъчно задължено лице с невъзникнало основание за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона, има право да се регистрира по избор. Новото през 2019 г. е че когато се регистрира фирма в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ – Русе, заедно с фирменото заявяване, може да се подаде и заявка за ддс регистрация.

Регистрация по инциатива на органа по приходите

При неизпълнение на задължението за задължителна регистрация от данъчно задълженото лице, установена след проверка от данъчен орган, то бива регистрирано от НАП чрез издаване на акт за регистрация.

Съществуват и други основания, поради които една фирма може да бъде регистрирана по ЗДДС в ТД на НАП – Варна, офис Русе. Предвид особеният им характер, те са наименовани като специфични случаи на регистрация по ЗДДС. Всички те са задължителни, като някои от тях не са свързани с достигане на оборот, има такива с предварителен срок за регистрация (преди настъпване на данъчното събитие или авансовото плащане).

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Патентен данък за 2019 г. – Русе

Патентен данък – Община Русе

Приет с Решение№ 401 по Протокол № 16/15.12.2016 г. на ОС-Русе,  съобразно Наредба №20 за определяне размера на местните данъци  на
територията на община Русе

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

Патентни дейности
ГР. РУСЕ
 
Гр.Мартен;с.Николово;
с.Тетово; с.Ново село; с.Сандрово; с.Червена вода;
с.Басарбово;
с.Семерджиево; с.Бъзън (в сила от 01.01.2010 г.)
С.Хотанца; с.Просена;с.Долно Абланово;с.Ястребово

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20
стаи —данъкът се определя в за стая според местонахождението на обекта

1 и 2 звезди

250

25

25

2.
Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за
консумация, включително на открити площи, или за обект, според
местонахождението на обекта в размери:

а)
ресторанти:

1—2 звезди

35

1

1

3 звезди

60

6

6

б)
заведения за бързо обслужване:

1—2 звезди

20

1

1

 3 звезди

35

3

3

в)
питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди

20

1

1

3 звезди

35

2

2

г)
кафе-сладкарници

1—2 звезди

20

1

1

3 звезди

50

3

3

д)
барове:

дневни:

2 звезди

50

3

3

3 звезди

84

10

10

нощни:

2 звезди

 

63

 

5

 

5

3 звезди

98

20

20

е)
бюфети, каравани и павилиони —
за обект:

500

75

75

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в размер  за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на
обекта в размери:


                             17                   4                                        2


4. Платени паркинги —данъкът се определя в размер за 1 брой място за паркиране според
местонахождението на обекта в размери:


                            90                        20                                        5


5. Дърводелски услуги данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:


                            500                     100                                      50


6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:


                             540                              110                                      40

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали данъкът се определя   според местонахождението на обекта в размери:

                            1500                       700                                     500

8. Обущарски и шапкарски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:


                          90                                 40                                       40

9.
Металообработващи услугиданъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:


                       750                                200                                     100

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарнофризьорски услуги данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта в размери:


608
                          132                                       60

11. Машинописни и/или копирни услуги данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта в размери:

                                                   508     224                                     180

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:


                         630                      200                                     130


13. Маникюр, педикюр данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:

                              338                  77                                        60


14. Часовникарски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:.

                                                             313
70                                        60

15. Тапицерски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            438                                 200
                   180

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            890
      230
               190

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                          1350
350           
                           280

18. Ремонт на електрои водопроводни инсталацииданъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            405                 132                                       100


19. Стъкларски услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:


                       540
132                                       100

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                           694
174                                          47

21. (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г.) Отдаване на видеокасети или записи на
електронен носител
под наем данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                         2500
600                                        300

22. Компаньонки и компаньони данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                         6440
3520                                      3000

23. Масажистки и масажисти данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта :

                                                        1680
660                                        500

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                        5600
2750     
                                 2000

25. Фотографски услуги данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта в размери: /

                                                            750
300                                        200

26. Посреднически услуги при покупкопродажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                          1500
200                                        100

27. Санитарни възли, наети под аренда данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                            340
190                                        150

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                           198
71                                          50

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:

                                                              98
61                                          50

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размери:

                                                       28000
6600                                      3000

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:

                                                           188
60                                          30

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) данъкът се определя според местонахождението на обекта.

                                                           995
390                                        300

33.
Игри с развлекателен или спортен характер данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на
данъка
за
брой съоръжение
е:

                                                           198
112                                        100

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за
брой съоръжение е

                                                             26
10                               
           8

в) За зали за боулинг и кегелбан данъкът за игрален коридор и данъка за билярд за маса е в размер на:

                                                           140
55     
                                   40

34. Фитнес центрове и спортни зали данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за
1 кв.м.

              4
2                                          1,50

и
за
един фитнес уред
840
440                                      300

35. Химическо чистене, пране и гладене данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

                                                            440
          187
133

36.
Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно . данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

б) За мелници за фураж стационарни данъкът се определя в
размер на 600 лв.

37.
Услуги с атрактивен характер :

а) корабчета

750 лв. на
брой

б) лодки

450 лв. на
брой

в) яхти

900 лв. на брой

г) джетове

900 лв. на
брой

д) влакчета

30 лв. на
място

е) файтони

75 лв. на
място

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой
оборудване

з) зимни ски (включително скиекипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на
брой оборудване
/

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лв. на
място

к) детски колички и моторчета

150 лв. на
брой

л)
стрелбища

300 лв. на брой
стрелбище

38.
Обучение на водачи на моторни превозни средства данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди,
мотоциклети

475

275

200

б) други МПС

950

550

400

39. УслугиПътна помощна пътни превозни средства данъкът се определя в
размер на 2000 лв.
за брой моторно превозно средство за всички населени
места
.

40. Услуги със земеделска и горска техникаданъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн330лв   

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни  и самодвижещи се машини  110 лв

в) прикачни, навесни и стационарни машини 11 лв.

 

 

Годишния
размер на патентния данък и видовете дейности са посочени в Приложение № 4 към
Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 110/2007 г./ и са в сила от 01.01.2008
г.

 

 

 

 

 

 

Дистанционна продажба на стоки и регистрация по ДДС

НАП-Русе,регистрация по ддс - дистанционни продажбиВ НАП – Русе, се подава заявление за регистрация, когато тя е компетентната данъчна служба за лицето.

Какво представлява дистанционната продажба на стоки, по смисъла на Закона за ДДС?

Когато лице което има ДДС регистрация в една страна членка на Европейския съюз (ЕС), осъществява продажба към лице без ДДС регистрация в друга страна членка на ЕС, тогава е налице дистанционна продажба на стоки, за наличието на която са необходими определени условия.

Какви условия е необходимо да бъдат изпълнени заедно?

1. Доставчикът на стоката да е регистриран за целите на ДДС в държава-членка, която не е тази където завършва превозът.
2. За лицето, получаващо стоката от доставчика, липсва задължение за начисляване на ДДС за вътреобщностното придобиване в страната членка на ЕС, където завършва превозът.
3. Превозът на стоки се извършва от доставчика или за негова сметка, от държава членка, която е различна от тази където завършва превозът.
4. Стоките са всички останали, с изключение на:
– нови превозни средства;
– стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на лицето – доставчик, или
имащи за предмет специалният ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Кога възниква задължение за регистрация по ДДС за дистанционна продажба на стоки?

Регламентираното изискване за задължителна регистрация по ДДС за дистанционна продажба се съдържа в чл.98 от Закона за ДДС.

Данъчно задължено лице по смисъла на Закона за ДДС, извършващо дистанционна продажба на стоки на територията на България, се регистрира по ДДС когато общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата дефинирана в закона – 70 000 лева. Тази регистрация се извършва в 7 дневен срок, преди да е налице данъчно събитие за тази доставка, чрез която се надвишава преждепосочената сума, която се нарича праг на продажбите. Всяка държава – членка на ЕС, определя такъв праг, според нейните законови изисквания по ДДС.

Датата на регистрация по Закона за ДДС е датата на която е връчен на акта за регистрация.

Регистрацията по ДДС за дистанционна продажба на стоки е специфична регистрация по Закона за ДДС.

Подаване на годишна данъчна декларация от физически лица в НАП

НАП-Варна, офис Русе, е компетентната Териториална дирекция на НАП, определена спрямо съответстващата информация по постоянния адрес на лицето, посочен върху личната му карта или друг документ за самоличност, съгласно Закона за българските документи за самоличност.

Физическо лице - подаване на годишна данъчна декларация

Кои физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация?
В Закона за данъците върху доходите на физически лица е записано, че за придобитите през годината доходи, местните и чуждестранните физически лица са задължени да подават данъчна декларация. Подлежащи на облагане с данък са:
• Доходи от общата годишна основа, в това число и доходи от трудови правоотношения;
• Доходи от стопанска дейност като ЕТ;
• Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък (и/или данък върху таксиметров превоз по реда на Закона за местни данъци и такси).

Задължителни за деклариране от страна на местните физически лица са:
• Придобитите доходи през годината от източник в чужбина:
– Дивиденти и ликвидационни дялове;
– Доходи, получени от замяна на дялове и акции във връзка с преобразуване на търговски дружества в чужбина;
– Доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“
• Лихви по банкови сметки.
• Акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
• Предоставени или получени парични заеми.

За местните физически лица важи освобождаване от облагане на получено имущество по наследство или дарение, както и възстановено право на собственост върху получено имущество. Тези доходи не са задължителни за деклариране, но може да бъдат описани в декларацията по желание на физическото лице. За целта се попълва Приложение № 13.

Кои са паричните и непаричните доходи?
Формата на плащане определя характера на плащането. Когато то е парично, доходите са във валута, която се изчислява в български левове спрямо курса на БНБ към датата на придобиване им. От своя страна, непаричните доходи се остойностяват в левове към датата на тяхното придобиване, но по пазарна цена.

Определянето на датата за придобиване на доходи става по следните начини:
• При плащане в брой;
• При безналично плащане, което става чрез заверяване на сметка или получаване на чек.
• Получаване на престация, в случаите на непаричен доход.

Важно е да се отбележи, че при продажба или замяна на акции, дялове, финансови активи или търговия с чуждестранни валути, доходът се смята за придобит към датата на прехвърляне.

Съществуват няколко ситуации, при които отпада задължението за подаване на данъчна декларация. Те са следните:
• Лица, които са получили доходи САМО от трудови отношения и иматработодател по основно трудово правоотношение, определил годишния размер на данъка за всички придобити доходи от трудовоправните отношения.
• Лица, които са получили доходи САМО от трудови отношение и нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, който не е определил данъка за всички придобити доходи от трудовоправните отношения, но са изпълнени едновременно условията за равенство между данъкът върху общата годишна данъчна основа и авансово удържаният или няма да се ползват данъчни облекчения чрез подаване на данъчната декларация.
• Необлагаеми доходи или доходи, които са облагаеми, с изключение на доходи от източници в чужбина кат: дивиденти, ликвидационни дялове, лихви по банкови сметки, допълнителни доброволно осигуряване и пр.

Срок и място за подаване на данъчна декларация
Годишните данъчни декларации се подават до 30 април на следващата година, след придобиване на годишните доходи, като в този срок се внася дължимият данък. Подаването на декларации се случва в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на физическото лице, в това число и едноличен търговец.

За чуждестранно физическо лице, подаването на данъчна декларация, става по следния начин:
• В ТД на НАП по постоянен адрес на упълномощено лице, което има постоянен адрес в страната.
• Във всички останали случаи се подава в ТД на НАП в гр. София.

Съществуват три начина за подаване на данъчна декларация:
1. Лично или чрез упълномощено лице;
2. По пощата с обратна разписка;
3. По електронен път.

Важно е да се отбележи, че съществува отстъпка при ранно подаване на данъчна декларация. Лице, което подаде декларацията си по електронен път до 31-ви януари на следващата година, ползва 5% отстъпка върху данъка за довнасяне на годишната данъчна декларация, но това не може да бъде повече от 500 лв. и само при условие, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

За попълване на данъчна декларация Ви съветваме да потърсите компетентни счетоводни услуги, тъй като погрешно попълнена данъчна декларация с неверни данни, подлежи на финансови санкции. Ако все пак решите да попълните сами своята декларация, в сайта на НАП ще откриете начините за това.

Придобиване на доходи по ЗДДФЛ

Повод за написването на тази статия е разпращаните от НАП, на 07.03.2018 г. електронни писма до физически лица, със следното съдържание:
„УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с реализиране програмата на НАП за подпомагане доброволното спазване при изпълнение на данъчните и осигурителните задължения, Ви информираме, че при преглед на подадените през 2017 г. годишни данъчни декларации се установи, че сте посочен като съставител на х бр. финансови отчети за 2016 година.
Напомняме Ви, че доходите от облигационните Ви правоотношения с тези предприятия са облагаеми и се декларират с годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ.
В случай, че вече сте декларирали доходите си пред НАП, благодарим за проявената ангажираност при изпълнение на законовите Ви задължения.
Надяваме се съвместната ни работа през последните години да Ви е убедила в това, че НАП се стреми да бъде партньор и да поддържа отворен диалог със своите клиенти в посока превенция от проявяването на риска от неспазване на законодателството, а не да съсредоточава усилията си за санкциониране на вече допуснати нарушения.
С пожелание да продължим да поддържаме коректни отношения и да работим за изграждане на още по-високо взаимно доверие и разбиране.”

Придобиване на доходи ЗДДФЛ
След анализ на текстовия пасаж „доходите от облигационните Ви правоотношения с тези предприятия са облагаеми и се декларират с годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ.” и засечката му с текста по-долу „в случай, че вече сте декларирали доходите си пред НАП”, се остава с впечатление, че доходът се смята за придобит дори без той да отговаря на условията за това.

Какви са условията доходът да е придобит? Отговор за това дава чл.11 от ЗДДФЛ, който гласи следното:
Ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3. получаването на престацията – за непаричен доход.
В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.
Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. За определяне датата на придобиване се прилагат чл.11 ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ
Доходът по чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец.
При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

Справка за НАП – придобити през последните 12 месеца активи, лично ползване – мобилни телефони и офис – техника

lichno-polzvane-nap

Справка за придобити през последните 12 месеца мобилни телефони
или преносима офис-техника
ЕИК по ЗТР: Име на ЗЛ:
Вид на активите Брой Брой на предоставените за ползване активи или  SIM карти за мобилни услуги на лица извън тези по т. 5 и 6 Разходи за придобиване и експлоатация вкл. абонаментни такси Ползван данъчен кредит
1 2 3 4 5 6
1 Телефонни апарати, придобити през последните 12 месеца на стойност над 1000 лв. всеки от тях
2 SIM карти за мобилни услуги, за които се плащат месечни абонаментни такси
3 Таблети, придобити през последните 12 месеца на стойност над 1000 лв. всеки от тях
4 Преносими компютри, придобити през последните 12 месеца на стойност над 1000 лв. всеки от тях
5 Членове на органите за управление х х х
6 Наети лица х х х
Дата на справката: Представляващ:
име и подпис

Справката по чл.73 от ЗДДФЛ с нов срок за предоставяне в НАП

Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, които са платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи през съответния едногодишен период – това определя чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ.

Spravka-cl-73-ZDDFL

Тази справка се предоставя в срок до 15 март в годината, следваща годината на отчитане, в на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Старият срок беше до 30 април. Справката може да се подава, посредством електронен подпис.

Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на разхода в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.

Доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ се включват в справката за данъчната година на прехвърлянето.

Изготвянето на справката става в два екземпляра, един от които и за приходната администрация и един за платеца на доходите. При прехвърляне или преобразуване на предприятие, изготвянето на справката става от правоприемника.

Изплатилите доходи на повече от 5 физически лица предприятия, представят справките си само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП.

Доходите по номенклатура са следните:
01 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения
02 Възнаграждения на лица упражняващи свободна професия или занаят
03 Продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори; Авторски или лицензионни възнаграждения, с изкл. на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
04 Възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители, с изкл. на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
05 Продажба на произведени, преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност)
06 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове)
07 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от ловно стопанство
08 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от рибно стопанство
09 Наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, с изключение на доходите по договори за аренда на земеделска земя и на доходите, подлежащи
на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
10 Рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя
11 Продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права, с изкл. на доходите подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
12 Продажба или замяна на движимо имущество
13 Продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети
14 Продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително търговия с чуждестранна валута, с изкл. на доходите
подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
15 Предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, с изкл. на доходите подлежащи
на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
16 Лихви, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ
17 Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател/възложител;
производствени дивиденти от кооперации; упражняване на права на интелектуална собственост по наследство и други доходи, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ.
18 Допълнително доброволно осигуряване, които се облагат по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с изкл. на доходите подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
19 Допълнително доброволно осигуряване след придобиване право на допълнителна пенсия, както и доходи от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване,
разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ
20 Доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“, които се облагат по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с изкл. на доходите подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
21 Инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори и други доходи от застраховане, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ
22 Допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“, които не се облагат с окончателен данък на основание чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ
23 Движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци по Закона за управление на отпадъците
24 Дивиденти и ликвидационни дялове, с изкл. на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
25 Пътни и квартирни пари, изплатени по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя, както и дневни командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер
определен за лицата по трудови правоотношения, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ
26 Сделки с акции и други финансови инструменти, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ
27 Други доходи извън посочените в предходните кодове

Често ползвани справки на НАП, достъпни с помощта на електронен подпис

the-tax-office-ruse
Не е необходимо да посещавате НАП-Русе. Националната агенция за приходите (НАП) разполага с портал за електронни услуги, посредством който бързо, лесно и сигурно се осъществява електронна връзка с данъчната служба и се предават, приемат и обработват данъчно-осигурителни данни.

Генерират се полезни справки, като списъкът по-долу далеч не е изчерпателен, а обобщава някои най-често ползвани справки.

Възможен е достъп чрез упълномощаване, като за някои от справките е нужно нотариално заверяване на подписа на упълномощителя.

Справки:
– за актуалното състояние на данните, декларирани с Декларация обр.№6/Заявление за разпределение на осигурителни вноски
– за актуално състояние на трудовите договори
– за задълженията и плащанията
– за задълженията с възможност за извършване на плащане
– за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях
– за декларираните продажби от регистрираните по ЗДДС лица за определен данъчен период
– за актуалното състояние на фискални устройства с дистанционна връзка, регистрирани на ЗЛ
– за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ
– за лицата, регистрирани по ЗДДС и лица, получили разрешение за прилагане на режим за касова отчетност на ДДС
– по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ
– за достъп до електронни услуги на НАП за конкретен сертификат
– във връзка с Декларация по чл. 88 и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за 2017
– във връзка с Декларация по чл. 246 от ЗКПО
– във връзка с Декларация по чл. 252 от ЗКПО
– във връзка с Декларация по чл. 224 от ЗКПО
– във връзка с Декларация по чл. 231 от ЗКПО
– във връзка с чл. 51 ЗКПО за 2006, чл.92(обр. 1010, обр. 1010а) ЗКПО за 2007, 2008 и 2009 г.
– във връзка с Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за 2018
– във връзка с Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК
– във връзка с Декларация по чл. 239, ал.1 и чл. 239, ал.2 от ЗКПО
– във връзка с Интрастат декларации
– във връзка с Подаване на Декларация обр.1 и Декларация обр.6
– във връзка с Декларация обр. № 3
– във връзка с Уведомление по чл. 62, ал.5 от КТ
– във връзка с Уведомление по чл.123 от КТ

Справките от НАП отразяват моментното състояние на данните и при някои справки не може да се разчита, че те ще останат с непроменени стойности на следващия ден.

Телефони на местни данъци и такси в страната

Телефони за информация по общини за местни данъци и такси (патентен данък, такса за битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и др.)

IMG_1179

Благоевград

 

Благоевград   073/ 889156

Гоце Делчев   0751/69091

Сандански      0746/34413

Петрич            0745/60570

Разлог             0747/80224

Банско            07443/8068

Бургас

 

Община Бургас – 056/870-922, 84-38-41

Община Айтос – 0558/ 2-23-64

Община Камено – 05515/30-32

Община Карнобат – 0559/2-49-76

Община Малко Търново – 05952/31-52

Община Несебър – 0554/4-58-90

Община Поморие – 0596/2-61-20, 2-61-30

Община Приморско – 0550/3-23-40

Община Руен – 05944/63-60

Община Созопол – 0550/2-57-35

Община Средец – 05551/77-35

Община Сунгурларе – 05571/57-03

Община Царево – 0590/5-59-26

 

Варна

 

Варна 052/511488; 052/ 303596

Дългопол        0517/22045

Ветрино          05161/2114, в. 105

Аврен  05106 /2774

Бяла    05143/2152

Долни Чифлик            05142/2012,  2113

Белослав         05112/2560

Девня  0519 / 97951, 97953

Аксаково         052/762043, 762066, в. 141 и 149

Суворово        05153 / 3333, в. 105 и 108

Вълчи дол       05131/2237

Провадия        0518/ 42809, 47040

 

Велико Търново

 

Велико Търново         062/606 117

Елена  06151/24 80; 06151/23 06

Златарица      0615/35 441

Горна Оряховица       0618/60 090; 0618/60 203

Лясковец        0619/23 033; 0619/22 124

Стражица       06161/22 80; 06161/21 80

Павликени      0610/53 493; 0610/52 464

Полски Тръмбеш         06141/29 43; 06141/29 76

Сухиндол        06136/20 06

Свищов           0631/60 830

 

Видин

 

Белоградчик   0894643724

Бойница         0938/98804, 0885893374

Брегово          09312/2740

Видин              094/600579, 094/600824

Грамада          09337/2698

Димово            09341/2260

Кула                0938/33771, 0938/33774

Макреш           09339/284

Ново село       09316/2324

Ружинци         09324/2272

Чупрене          09327/580

 

Враца

ВРАЦА                092/ 66 52 16
                 092/ 62 03 18

 

БОРОВАН                09147/  93 24-нов
                 09147/  94 39-нов
                
БЯЛА СЛАТИНА                0915/ 8 23 05
                 0915/ 8 20 89

 

КОЗЛОДУЙ                0973/ 8 00 63
                 0973/ 8 01 96

 

КРИВОДОЛ                 09117/ 23 10
                  09117/ 25 45

 

МЕЗДРА                0910/ 9 27 43
                 0910/ 9 20 46

 

МИЗИЯ                09161/  23 15
                 09161/  20 12

 

ОРЯХОВО                09171/  47 16
                 09171/  47 20

 

РОМАН                09123/  25 35
                 09123/  20 64

 

ХАЙРЕДИН                09166/  22 36
                 09166/  22 09

Габрово

 

Трявна 0677/ 22-35; 0677/ 24-96 – вътр.127

Габрово          066/ 804-776; 066/ 804-775

Севлиево        0675/ 335-11; 0675/396 (в. 126)

Дряново          0676  – 50-09

 

Добрич

 

Община град  Добрич

–          код за цялата страна 058,

–          телефони – 603-196, 602-314

 

Община Добричка /Добрич-селска/

–          код за цялата страна – 058

–          телефони – 600-643 директен , централа 600-889-вътрешен 107

 

Община село Крушари

–          код за цялата страна – 05771

–          телефон – 20-65

 

Община град Ген. Тошево

–          код за цялата страна – 05731

–          телефони – 44-13, 44-31

 

Община град Шабла

–          код за цялата страна – 05743

–          телефон – 41-48

Община град Каварна

–          код за цялата страна – 0570

–          телефони – 8-21-26,   8-32-65,    8-31-93

 

Община град Балчик

–          код за цялата страна 0579

 

Община град Тервел

–          код за цялата страна – 05751

–          телефон – 21-28

 

 

Кърджали

 

Кърджали       0361 / 66391

Крумовград     03641 / 2316

Ардино            03651 / 2262

Кирково          03679 / 2209

Момчилград    03631 / 4013

Черноочене   03691 / 2036

 

Кюстендил

 

Дупница         07 01/59212

Кочериново    07 053/2272

Бобов дол       07 02/34 63

Сапарева баня           07 07/34 41

Рила    07 054/ 2063

Невестино      07 915/2407

Трекляно         07 927/ 326

Бобошево       07 046 /23 88

Кюстендил      078 / 21 31

 

Ловеч

 

Ловеч  068/601 303 (в.303)

Троян  0670/ 6 04 79

Тетевен          0678/23 22; 0678/23 88

Луковит          0697/35 36

Априлци          06958/22 95

Ябланица        06991/ 21 26

Летница         06941/30 64

Угърчин          06931/21 21(22)

 

Монтана

 

Монтана – тел.: 096/ 301 249, 096/ 390 342

Лом – тел. 0971/ 6 91 46

Берковица – тел. 0953/ 88 377

Вършец – тел. 0953/ 22 62

Чипровци – тел. 09554/ 20 03

Бойчиновци – тел.: 09513/ 21 21, 09513/ 22 36

Вълчедръм – тел. 09744/ 23 54

Якимово – тел. 09742/ 23 35

Брусарци – тел. 09783/ 22 11 /в. 113/

Медковец – тел. 09727/ 28 64

Г. Дамяново – тел. 09551/ 22 20

 

Пазарджик

Велинград                  0359 / 5 50 70; 5 20 05; 5 32 92 ( прием на документи и каси)

Септември                  03561/ 5028; 5033

Панагюрище              0357 / 6 00 86; 6 00 90; 6 0093; 6 0095

Пещера                      0350 / 6 20 44;

Батак                          03553 / 2260 (вътр.218,219)

Белово                        03581/ 38 55

Брацигово                  03552 / 20 36

Стрелча                      03532 / 20 20 (вътр. 119)

Лесичово                    03517 / 22 21

Ракитово                    03542 / 20 29; 34 86

Пазарджик                 034 / 44 22 95

Перник

 

Перник – 076 601395

Радомир – 0777 80147

Ковачевци – 07727 2225

Трън – 07731 2393

Земен – 07741 2327

Брезник – 07751 2072

 

Плевен

 

Плевен            064 / 889-453

Гулянци          06561 / 21-63

Долна Митрополия     06552 / 20-48

Левски 0650 / 821-54  вътрешен 48

Белене                        0658 / 349-50  или  310-61 вътрешен  110

Червен бряг   0659 / 941-18

Искър                          06516 /  24-24 вътрешен 108 или 315

Кнежа                         09132 / 64-14  или 74-25

Никопол          06541 / 24-04

Пордим           06513 / 22-09

Долни Дъбник  06514 / 24-05

 

Пловдив

 

Пловдив                      032/ 276 921; 032/276 917

Асеновград                 00331/ 6 00 07, 6 00 00

Брезово                      03191/ 623 68

Карлово                      0335/ 9 05 99

Калояново                  03123/ 22 21

Куклен            03115/ 21 20

Кричим                       03145/ 22 50

Лъки                            03052 / 22 55

Марица                       032/ 947 175

Първомай                   0336/ 22 01

Перущица                  03143/ 22 50

Родопи                       032/ 604 100

Раковски                     03151/ 22 60

Стамболийски            0339/ 62 261

Садово                       03118/ 22 50

Съединение              0318/ 2 39 47

Сопот                          03134/ 20 50

Хисаря            0337/ 6 24 05

 

Разград

 

Разград           084/618120; 618301; 618130; 618110

Кубрат            0838/72782; 2916

Исперих          08331/2346; 5566

Самуил            08377/2020 (110)

Лозница          08362-2314 (49)

Завет   08342/2168

Цар Калоян     08314/2138; 08314/2978

 

Русе

 

Русе     082/ 83 43 97

Две Могили     08141/2006;2007;2832

Бяла    0817 / 7 20 15 и 7 20 20 (в. 46 и 48)

Сливо поле     08131/2738

Борово            08140/2253

Иваново          08116/2254

Ветово            08161/2207

Ценово            08122/2020

 

Силистра

 

Силистра 086/816 256; 816 291; 816 237  
Тутракан 0866/ 608 50; 605 32  
Дулово 0864/ 2 22 17; 2 53 50  
Ситово 08663/ 22 34    
Алфатар 08673/ 21 74, 086/ 811 618  
Кайнарджа 08679/ 8425,  086/510 237  
Главиница 08636/ 21-52    
     

 

Сливен

 

Сливен            044/622924; 625205

Нова Загора   0457/22141

Котел  0453/2520

Твърдица        0454/2912

 

Смолян

 

Баните 03025/ 2335; 03025/ 2220

Борино 03042/ 2134

Девин 03041/ 2602

Доспат 03045/ 2069

Златоград 03071/ 4577

Мадан 0308/ 25 24; 0308/ 25 19

Неделино 3072 2141; 3072 2138

Рудозем 0306/ 3184

Смолян 0301/ 60258; 62 566

Чепеларе 03051/ 3517

 

София град

 

Средец-Триадица      02/ 980 06 91; 980 50 96; 980 81 15

Оборище        02/ 943 34 41; 943 48 28; 943 48 53

Сердика          02/ 931 09 84; 931 14 78; 931 14 87

Подуяне          02/ 847 79 87; 840 90 01

Изгрев-Слатина         02/971 28 47; 971 28 96

Искър  02/979 05 72; 979 04 50

Красна Поляна           02/ 920 18 11; 920 16 24; 920 02 75

Илинден          02/ 821 12 71; 821 12 67; 821 12 65

Младост          02/ 974 50 39; 974 38 69; 974 37 35

Студентска     02/ 968 60 65; 868 71 94

Витоша           02/955 59 10; 955 40 28

Овча Купел     02/ 955 58 39; 955 58 69

Люлин             02/ 925 25 38; 925 25 39

Нови Искър     02/ 991 31 08; 991 47 30

Кремиковци    02/ 9945491 (в. 278; 235)

Панчарево      02/ 974 93 02; 974 93 01

Банкя  02/ 99 77 550; 99 77 129; 99 77 045

Въздраждане 02/ 920 13 84; 920 31 81; 920 06 31

Надежда-Връбница   836 43 27; 836 87 93; 836 86 29

Красно село    855 31 90

 

София окръг

 

Елин Пелин     0725/60404

Горна Малина 07152/320 (в.120)

Ботевград       0723/66644

Етрополе        0720/82135

Правец           07133/2673

Ихтиман          0724/23-67; 2313

Долна Баня     07120/25-96

Костенец        07142/37-66

Костинброд    0721/66290

Божурище      07112/32-71

Годеч  0729/20-46

Драгоман        07172/30 52

Сливница        0727/20-34

Пирдоп           07181/5242 (в.35)

Антон  07186 280, 360

Златица          0728 66130

Копривщица   07184/2026; 2104

Мирково          07182 2286

Чавдар            07189 257; 07189 261

Челопеч          07185 2125

Самоков          0722/60044

Своге  0726 2290

 

Стара Загора

Община Адрес на общината   телефон
Бр. Даскалови ул. Септемврийци № 55 О4134 2418
Гурково ул. Ал. Батенберг № 3 О4331 2260
Гълъбово ул. Симеон Велики № 59 О418 62581, 62031
Казанлък ул. Ал. Батенберг № 4 О431 63382; 63244; 98350
Мъглиж пл. Трети март № 32 О4321 2318; 2073
Николаево ул. Бенковски № 9 О4330 2040
Опан   О4101 2320; 2260
Павел Баня ул. Освобождение № 15 О4361 3260; 2262
Раднево ул. Митьо Станев № 1 О417 82055; 82072
Ст. Загора ПАРИЧЕН САЛОН “ЦЕНТЪР – север” бул. ”Митрополит Методи Кусев” № 35 О42 622 613
Ст. Загора ПАРИЧЕН САЛОН “ЦЕНТЪР – юг” бул.”Митрополит Методи Кусев” № 5 О42 601 161
Ст. Загора ПАРИЧЕН САЛОН “ИЗТОК” ул.”Подполковник Калитин” № 28 О42 264 027
Ст. Загора ПАРИЧЕН САЛОН “ЗАПАД” бул.”Цар Симеон Велики” № 28 О42 646 076
Чирпан пл. Съединение № 2 О416 92122

 

 

 

Търговище

 

Търговище      0601/6 27 22; 6 56 82

Попово            0608/40 278, 40 280

Омуртаг          0605/22 03, 22 06

Антоново        06071/23 49

Опака  06039 / 23 16

 

Хасково

Хасково                      038 /603 469; 603 466

Харманли                    0373/8 – 51-52;8- 69-51;8- 31-72

Тополовград               0470/ 5 – 46-52

Минерални бани        03722/ 21-84

Ивайловград              03661/ 60 – 78

Симеоновград            03781/22-02

Димитровград            0391/64 740

Стамболово                03721 / 22 – 34 / ЦЕНТРАЛА ЧРЕЗ НЕЯ Е ВРЪЗКАТА С МДТ /

Маджарово                03720/ 25 – 14

Свиленград                0379/ 7-43-42 , 7-43-46

Любимец                    03751/ 89-18 , 89-29

 

 

Шумен

 

Шумен 054/857-602

Н. Пазар          0537/41-49, 20-61

В. Преслав      0538/25-26

Венец  05343/21-63, 20-33

Върбица         05391/21-73

Смядово          05351/28-08

Каолиново      05361/22-10

Н. Козлево      05328/21-91

Каспичан        05327/60-79, 60-66

Хотрино          05341/20-94

 

Ямбол

 

Ямбол  046/  681 505

Тунджа           046/ 684 221; 684 222

Елхово 0478/ 88 279

Стралджа       04761/ 24 05

Болярово        04741/ 23 24