Подаване на данъчна декларация по пощата

Годишната данъчна декларация на физическите лица за 2020 г., може да се подава на хартиен носител чрез изпращане до компетентната за гр. Русе данъчна служба – ТД на НАП Варна – офис Русе. Такава декларация се нарича Годишна данъчна декларация  по чл.50 от ЗДДФЛ.

Пощенските станции в гр.Русе, където можете да подадете годишна данъчна декларация са следните:

Пощенски кодНаименование на пощенската станцияАдресТелефон за контакти
7000Русе Цгр. Русе, пл. „Средец „№ 1082/817322
7001Русе 1гр. Русе, пл.“Ал. Стамболийски „№ 1082/830237
7002Русе 2гр. Русе, ул. „Александровска“ 97082/830259
7003Русе 3гр. Русе,  ул.  „Ален Мак“ 12082/841860
7004Русе 4гр. Русе, ул. „Плиска“ 39,Бл Вида082/841858
7005Русе 5гр. Русе, ул. „Липник“ 50082/841861
7006Русе 6гр. Русе, ул. „Чипровци“ 20082/841862
7007Русе 7кв.Образцов Чифлик, ул.“Обр. Чифлик“№3082/830245
7008Русе 8кв. Средна Кула, ул. “ Йордан Йовков“№12082/800903
7009Русе 9гр. Русе,  ул. „Тутракан „№ 41082/841921
7010Русе 10гр. Русе, кв. Долапите „Стремление „№ 25082/800902
7011Русе 11гр. Русе , кв.Дзс , Ул.  „Чинар“№ 1082/830246
7012Русе 12гр. Русе , ул. „Мария Луиза“ 19082/830236
7013Русе 13гр. Русе , ул.“Рига“ № 35082/841859
7015Русе 15гр. Русе , ул.“Григор Пърличев“5082/861728
7016Русе 16гр. Русе , ул. „Йосиф Цанков“ 45082/861758
7017Русе 17гр. Русе , ул. “ Митрополит Григорий“№12 Вту, Бл. 3082/841863
7018Русе 18Кв.Чародейка- Север Ул.Опълченска №18 Бл.303Вх.А082/861757
7019Русе 19Кв.Чародейка- Юг Ул.“Т. Икономов“ №1,Бл.213082/861730
7020Русе 20гр. Русе, ул “ Воден “ № 11 бл.Люба Ивошевич082/830240

В пощенската станция, декларациите се подават като препоръчана пратка с обратна разписка или се входират директно, всички формуляри се предоставят безплатно.

1. Изпращане на годишната данъчна декларация като препоръчана пратка

След като се попълни, годишната данъчна декларация се поставя в пощенски плик и се предава на гише в съответната пощенска станция. Цената на препоръчаната пратка е 0.62 лв. Най-сигурният начин е писмото да бъде придружено с известие за доставяне, т.е. обратна разписка, която е на цена 0.55 лв, като чрез този документ се удостоверява несъмненното получаване на декларацията в данъчната служба. Пощенски пликове се продават в пощенските станции. Таксуването на пратката съобразно нейното тегло до 50 гр. струва 0,65 лв, от 51 до 100 гр. струва 0,70 лв, от 101 до 250 гр. струва 0,85 лв.

2. Изпращане на годишната данъчна декларация „на открито“

Годишната данъчна декларация, след нейното попълване, се представя на гише в пощенската станция. Тя се подава лично или чрез пълномощник. Служителят на гишето изисква лична карта или пълномощно за удостоверяване на правата и ако всичко е наред издава разписка в която е написан входящият номер на декларацията. Цената за подаване в пощата на годишната данъчна декларация „на открито“ е 1.50 лв.

Крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация  по чл.50 от ЗДДФЛ за 2020 г. е 05 май 2021 г.

В пощенските станции не се подават такива декларации от едноличните търговци, земеделските стопани и тези лица, които упражняват свободна професия. Тези данъчно задължени физически лица са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и по тая причина за тях е задължително подаването на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ само по електронен начин – с ПИК от НАП или квалифициран електронен подпис. Когато влезете в електронния портал на НАП, е възможно да видите Вашите доходи, така както са подадени от платците към Вас за 2020 г.

автор: Счетоводни Услуги Русе ЕООД

Данък печалба и данък дивидент

Постигането на положителен финансов резултат е водещ мотив за всяка стопанска дейност. Колкото е по-голям, толкова по-успешен е бизнеса на предприемача.

Печалбата се облага с корпоративен данък. Данък печалба или наричан още корпоративен данък се изчислява за всяка календарна година и се внася в началото на следващата година. Този данък, наречен още корпоративен, не зависи от нарастването на печалбата. Той е фиксиран на 10 % от нейния размер за годината.

Освен от юридическо лице (фирма, сдружение и фондация със специална стопанска дейност), търговска дейност може да се извършва и като едноличен търговец (ЕТ), който по-долу ще се разглежда само за кратко сравнение. Вписване в търговския регистър като ЕТ, може да поиска дори всеки чужденец, който е дееспособно физическо лице с местожителство (постоянен адрес) в Република България. Доходите от стопанска дейност на ЕТ се облагат с 15% данък. Понастоящем, регистрацията като ЕТ е малко популярна, но за някои случаи е незаменима, защото дава възможност за облагане на доходите с различни видове данък, чрез ползване на изгодни местни данъци в зависимост от местоположението откъдето се извършва дейността, например чрез прилагане на данък патент.

Също така, възможности за изгоден данък има и при юридическото лице. Например, за производствена дейност в район с висока безработица данъкът може да бъде и 0%. За целта обаче трябва да са наети на работа поне 10 лица от този район и спестеният данък да се инвестира в производството.

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане също имат благоприятни последствия за успешния бизнес, заради изключително ниските данъци както възможностите за тяхното пълно отсъствие.

Печалба и загуба

Когато през данъчната година, фирмата или друго юридическо лице, вкл.ЕТ, реализира положителен резултат за данъчни цели, тогава възниква задължение за данък.

Първо печалбата е счетоводна, после е данъчна. Правилата за изчисление на счетоводната печалба, са еднакви както за юридическите лица, така и за ЕТ, където печалбата се наименова като доход. Принципните положения са две.:

Положителният финансов резултат, който се получава от пресмятането на всички разходи и приходи през годината. Той се нарича печалба.

Ако в резултат от пресмятането се получи отрицателен финансов резултат, това означава че фирмата или друго юридическо лице, вкл.ЕТ имат загуба.

Тези финансови резултати са за счетоводни цели и се отразяват в годишните финансови отчети, но все още не можем да сме сигурни че имаме данък печалба. Понякога размерът на счетоводната и данъчната печалба съвпадат, но често се различават. Това е така, защото за данъчни цели законът не признава някои разходи и приходи.

Например, разходи за начислени глоби, конфискации, санкции, лихви за просрочие, неустойки и щети е задължително да се отчетат в счетоводството, но не се признават за данъчни цели. Ако документа, с който е отчетен разход е загубен, този разход също не се признава.

Съществуват също и приходи, които не се признават за данъчни цели. Например, това са приходи от дивиденти на фирмата. Това са приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Основният замисъл е да няма многофазно облагане на една и съща печалба, разпределена от едно дружество в друго, след като печалбата вече веднъж е била обложена в дружеството, където е била първоначално реализирана. Принципът е, че дивидентите разпределени от български дружества или дружества от ЕС/ЕИП се облагат при получаването им от физическите лица.

Кога има авансов данък?

Ако годишните приходи на данъчно задължено лице по Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО) са над 300 000 лв., но под 3 000 000.01 лв., трябва да се правят авансови вноски на три месеца. Ако приходите са над 3 000 000.00 лв., се правят месечни авансови вноски. Приходите са нетните приходи от продажби за годината преди предходната година

Авансовият данък се определя на база хипотетична данъчна печалба, която обаче ние можем да изчислим с голяма точност, като координираме авансовите вноски. Когато авансовите вноски са по-малки от реалната данъчна печалба спрямо данъчна формула, се дължат лихви на Националната агенция по приходите (НАП). Авансов данък за данък дивидент няма.

Данък дивидент

Този данък е последния данък, който трябва се плати, преди притежаващият дял в юридическото лице, да прибере остатъка от печалбата в собствения си джоб, когато е физическо лице. Възможен е дивидент насочен към юридическо лице, което владее капитал в друго юридическо лице – в този случай данък дивидент няма, както беше изяснено по-горе. Остатъкът от печалбата се нарича неразпределена печалба. Тя е равна на всичката годишна печалба на юридическото лице, намалена със сумата на корпоративния данък. Ако има неразпределана печалба от минали години, тя се натрупва към новосформираната.  Сумарно всички данъци, до личното разпределение на парите са 14.5%, която сума е близка до сумата от 15% при ЕТ, където няма разпределение на парите, те директно отиват в полза на собственика. Например, т.нар.юридическо лице има данъчна печалба от 10000 лв. Корпоративният данък е 10000 х 10% = 1000 лв., неразпределената печалба е 10000-1000 = 9000 лв., а данък дивидент е 9000 х 5% = 450 лв. Следователно, сумарната данъчна тежест се изразява във 1450 лв. данък, върху данъчна печалба от 10000 лв. Данък дивидент се пресмята и внася за тримесечието, през което има разпределяне на дивидент/и/.

Данъчни декларации

Данъчната декларация за данък печалба се подава до 31 март на следващата година. В случаи, какъвто е епидемията от коронавирус, този срок се удължава. Понастоящем, за 2020 г. декларирането се извършва до 30 юни 2021 г. Данъчната декларация за данък дивидент се подава до края на тримесечието, в което се разпределя дивидент. Данък печалба и данък дивидент се внасят в същия срок, който е определен за съответната данъчна декларация, с която се обявяват пред НАП.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, могат да са напълно полезни при пресмятането на счетоводна и данъчна печалба. Прецизното и коректно изчисление на данъците, гарантира липсата на проверки от данъчната служба. Ние сме доказали многократно, че можем да осигурим дългогодишно партньорство с бизнеси в България, чрез нашето висококачествено данъчно обслужване.

Стара годишна данъчна декларация на ЕООД за 2005 г.