Как да направите проверка дали ДДС номер е валиден в ЕС?

ддс номер проверка валиден есАко трябва да определите дали е валиден ДДС номера на контрагент от ЕС, има доста различни начини да извършите задачата. Съществуват много решения, които могат да ви помогнат. Те обаче не са еднакви по лекота и време, изисквани от ваша страна за проверка на ДДС номер. По-надолу ще Ви запознаем с най-общата информация, без която не може да се прави  търсене за ДДС номер.

Проверка на собствения ДДС номер. Какво трябва да направя, ако собственият ми номер по ДДС изглежда невалиден?

За да е ясно, как фирмите виждат собствения им ддс номер трябва да се преглежда какъв е статуса, при очертаващи се сделки с нови клиенти.

Уебсайтът на Комисията е система в реално време, която проверява валидността на идентификационните номера на ДДС спрямо базата данни, поддържана от държавите-членки. Ако собственият ДДС номер изглежда невалиден, трябва да занимаем данъчна администрация, която да коригира несъответствието.

Защо е важно да определим дали е валиден един ДДС номер на контрагент от ЕС?

Ако, примерно, сте фирма в една страна, доставяща стоки за фирми в други страни-членки на ЕС, можете да го направите без начисляване на ДДС, само ако тези които купуват стоката са с валидна регистрация по ДДС. В такива случаи трябва да потвърдите идентификационния номер за ДДС на купувачите, за да определите дали данъка по ДДС трябва да се добави към фактурата.

Дори когато се занимавате с повтарящи се операции на едни и същи клиенти вие сте задължени редовно да потвърждавате ддс номерата.

Ако просто трябва да проверите дали единен ДДС номер „изглежда“ като валиден регистрационен номер в ЕС по ДДС, тогава можете да използвате следната връзка, за да видите начина на структуриране  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do?locale=en#item_11

Само преждепосочето не е достатъчно, за да се определи дали интерсуващият ни ддс номер е валиден идентификационен номер по ДДС и дали имате право да фактурирате на клиента си без ДДС. Ако търсите подробна ддс информация може да направите това на https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

 

автор: Счетоводни услуги Русе ЕООД

2020 г. данъци – важни промени в прилагането на законите

2020-danaci-vajni-promeniПървите промени за 2020 г., предпоставките за които бяха заложени през 2019 г. вече са факт. Очакването на правителството е, да те да рефлектират в увеличаване на данъчната дисциплина и намаляване на сивия икономически сектор.

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които бяха направени през предходната година, бяха отсрочвани, като част от условията, които нормативните и разпоредби посочват за касовите апарати влязоха в сила още през 2019-та, като за по-голямата част от дружествата това беше отложено за пролетта на 2020 г..

Всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите – дори да нямат регистрация по ЗДДС , трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират фискалните си устройства в срок до 31 януари 2020 г. Тези които ползват ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18.

Считано от 01.02.2020 г. фискалните бонове издавани от ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

В срок до 31 март 2020 г. лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и които не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в да отговаря на нормативните изисквания по Наредба № Н-18.

В срок до 31 март 2020 г. тези фирми, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, също трябва да отговарят на регламентираното в наредбата.

Промените в данъчните регламенти ще доведат до по-бързо предаване на информацията от устройствата за издаване на касови бележки. Извършването на касови сторно операции също търпи промени, забранява се издаването на т.н. „служебен бон”.

Друга важна промяна е влизащото в сила изменение в ЗДДС, касаещо многото „сходни” фирми (и други лица, данъчнозадължени по закона) създавани и функциониращи заради избягване на задължителна ддс регистрация. Тази промяна влиза в сила от 01.01.2019 г.

Законът регламентира, в чл.96, ал.10, че в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец. Това се отнася за две или повече свързани лица или лица, които действат съгласувано, при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от тях.

За оборот според разпоредбата, се счита и този който е реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.

Също така в нормативния текст се посочва, че дейността е еднородна, при наличието на значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.

Обаче, не се приема от закона, в чл.96, ал.11, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на чл.96 ал. 10 от ЗДДС.

Такъв тип лица, отговарящи на условията по чл.96, ал.10 от ЗДДС, съгласно § 34 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКПО, са длъжни да подадат заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.

Нормативирането на идеята за избягване на регистрация по ЗДДС на „сходните“ фирми, не е достатъчно добре изразено и подлежи на уточняване.