НАП-Русе и старт на данъчната кампания за 2020 г.

Старт на данъчната кампания за 2020 г. - НАП РусеКакто преди, така и тази година данъчната служба в Русе, няма да е напълно функционална на 02.01.2020 г.. На 10.01.2020 г. НАП-Русе ще започне данъчната кампания. От сайта на данъчната служба се научава, че причината за това са промени в приложимото законодателство.

Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата – както по електронен път, така и на място в офисите на НАП.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за рано деклариране и плащане през 2020 г. е 31 03.2020 г., а крайният срок за обявяване на доходите на физическите лица е 30.04.2020 г..През март 2020 г. ще е достъпна и предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат ПИК от НАП или разполагат с електронен подпис.

Приключването за година 2019 г. по отношение данъчно-осигурителните сметки на фирми и граждани ще бъде извършено от НАП от 1 до 9 януари.

Данъчно-осигурителните изисквания са част от информацията, която се предоставя на телефона на Информационния център на НАП, тел: 0700 18 700.

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Подаване на годишна данъчна декларация от физически лица в НАП

НАП-Варна, офис Русе, е компетентната Териториална дирекция на НАП, определена спрямо съответстващата информация по постоянния адрес на лицето, посочен върху личната му карта или друг документ за самоличност, съгласно Закона за българските документи за самоличност.

Физическо лице - подаване на годишна данъчна декларация

Кои физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация?
В Закона за данъците върху доходите на физически лица е записано, че за придобитите през годината доходи, местните и чуждестранните физически лица са задължени да подават данъчна декларация. Подлежащи на облагане с данък са:
• Доходи от общата годишна основа, в това число и доходи от трудови правоотношения;
• Доходи от стопанска дейност като ЕТ;
• Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък (и/или данък върху таксиметров превоз по реда на Закона за местни данъци и такси).

Задължителни за деклариране от страна на местните физически лица са:
• Придобитите доходи през годината от източник в чужбина:
– Дивиденти и ликвидационни дялове;
– Доходи, получени от замяна на дялове и акции във връзка с преобразуване на търговски дружества в чужбина;
– Доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“
• Лихви по банкови сметки.
• Акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
• Предоставени или получени парични заеми.

За местните физически лица важи освобождаване от облагане на получено имущество по наследство или дарение, както и възстановено право на собственост върху получено имущество. Тези доходи не са задължителни за деклариране, но може да бъдат описани в декларацията по желание на физическото лице. За целта се попълва Приложение № 13.

Кои са паричните и непаричните доходи?
Формата на плащане определя характера на плащането. Когато то е парично, доходите са във валута, която се изчислява в български левове спрямо курса на БНБ към датата на придобиване им. От своя страна, непаричните доходи се остойностяват в левове към датата на тяхното придобиване, но по пазарна цена.

Определянето на датата за придобиване на доходи става по следните начини:
• При плащане в брой;
• При безналично плащане, което става чрез заверяване на сметка или получаване на чек.
• Получаване на престация, в случаите на непаричен доход.

Важно е да се отбележи, че при продажба или замяна на акции, дялове, финансови активи или търговия с чуждестранни валути, доходът се смята за придобит към датата на прехвърляне.

Съществуват няколко ситуации, при които отпада задължението за подаване на данъчна декларация. Те са следните:
• Лица, които са получили доходи САМО от трудови отношения и иматработодател по основно трудово правоотношение, определил годишния размер на данъка за всички придобити доходи от трудовоправните отношения.
• Лица, които са получили доходи САМО от трудови отношение и нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, който не е определил данъка за всички придобити доходи от трудовоправните отношения, но са изпълнени едновременно условията за равенство между данъкът върху общата годишна данъчна основа и авансово удържаният или няма да се ползват данъчни облекчения чрез подаване на данъчната декларация.
• Необлагаеми доходи или доходи, които са облагаеми, с изключение на доходи от източници в чужбина кат: дивиденти, ликвидационни дялове, лихви по банкови сметки, допълнителни доброволно осигуряване и пр.

Срок и място за подаване на данъчна декларация
Годишните данъчни декларации се подават до 30 април на следващата година, след придобиване на годишните доходи, като в този срок се внася дължимият данък. Подаването на декларации се случва в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на физическото лице, в това число и едноличен търговец.

За чуждестранно физическо лице, подаването на данъчна декларация, става по следния начин:
• В ТД на НАП по постоянен адрес на упълномощено лице, което има постоянен адрес в страната.
• Във всички останали случаи се подава в ТД на НАП в гр. София.

Съществуват три начина за подаване на данъчна декларация:
1. Лично или чрез упълномощено лице;
2. По пощата с обратна разписка;
3. По електронен път.

Важно е да се отбележи, че съществува отстъпка при ранно подаване на данъчна декларация. Лице, което подаде декларацията си по електронен път до 31-ви януари на следващата година, ползва 5% отстъпка върху данъка за довнасяне на годишната данъчна декларация, но това не може да бъде повече от 500 лв. и само при условие, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

За попълване на данъчна декларация Ви съветваме да потърсите компетентни счетоводни услуги, тъй като погрешно попълнена данъчна декларация с неверни данни, подлежи на финансови санкции. Ако все пак решите да попълните сами своята декларация, в сайта на НАП ще откриете начините за това.

Придобиване на доходи по ЗДДФЛ

Повод за написването на тази статия е разпращаните от НАП, на 07.03.2018 г. електронни писма до физически лица, със следното съдържание:
„УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с реализиране програмата на НАП за подпомагане доброволното спазване при изпълнение на данъчните и осигурителните задължения, Ви информираме, че при преглед на подадените през 2017 г. годишни данъчни декларации се установи, че сте посочен като съставител на х бр. финансови отчети за 2016 година.
Напомняме Ви, че доходите от облигационните Ви правоотношения с тези предприятия са облагаеми и се декларират с годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ.
В случай, че вече сте декларирали доходите си пред НАП, благодарим за проявената ангажираност при изпълнение на законовите Ви задължения.
Надяваме се съвместната ни работа през последните години да Ви е убедила в това, че НАП се стреми да бъде партньор и да поддържа отворен диалог със своите клиенти в посока превенция от проявяването на риска от неспазване на законодателството, а не да съсредоточава усилията си за санкциониране на вече допуснати нарушения.
С пожелание да продължим да поддържаме коректни отношения и да работим за изграждане на още по-високо взаимно доверие и разбиране.”

Придобиване на доходи ЗДДФЛ
След анализ на текстовия пасаж „доходите от облигационните Ви правоотношения с тези предприятия са облагаеми и се декларират с годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ.” и засечката му с текста по-долу „в случай, че вече сте декларирали доходите си пред НАП”, се остава с впечатление, че доходът се смята за придобит дори без той да отговаря на условията за това.

Какви са условията доходът да е придобит? Отговор за това дава чл.11 от ЗДДФЛ, който гласи следното:
Ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3. получаването на престацията – за непаричен доход.
В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.
Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. За определяне датата на придобиване се прилагат чл.11 ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ
Доходът по чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец.
При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.