2020 г. данъци – важни промени в прилагането на законите

2020-danaci-vajni-promeniПървите промени за 2020 г., предпоставките за които бяха заложени през 2019 г. вече са факт. Очакването на правителството е, да те да рефлектират в увеличаване на данъчната дисциплина и намаляване на сивия икономически сектор.

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които бяха направени през предходната година, бяха отсрочвани, като част от условията, които нормативните и разпоредби посочват за касовите апарати влязоха в сила още през 2019-та, като за по-голямата част от дружествата това беше отложено за пролетта на 2020 г..

Всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите – дори да нямат регистрация по ЗДДС , трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират фискалните си устройства в срок до 31 януари 2020 г. Тези които ползват ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18.

Считано от 01.02.2020 г. фискалните бонове издавани от ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

В срок до 31 март 2020 г. лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и които не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в да отговаря на нормативните изисквания по Наредба № Н-18.

В срок до 31 март 2020 г. тези фирми, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, също трябва да отговарят на регламентираното в наредбата.

Промените в данъчните регламенти ще доведат до по-бързо предаване на информацията от устройствата за издаване на касови бележки. Извършването на касови сторно операции също търпи промени, забранява се издаването на т.н. „служебен бон”.

Друга важна промяна е влизащото в сила изменение в ЗДДС, касаещо многото „сходни” фирми (и други лица, данъчнозадължени по закона) създавани и функциониращи заради избягване на задължителна ддс регистрация. Тази промяна влиза в сила от 01.01.2019 г.

Законът регламентира, в чл.96, ал.10, че в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец. Това се отнася за две или повече свързани лица или лица, които действат съгласувано, при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от тях.

За оборот според разпоредбата, се счита и този който е реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.

Също така в нормативния текст се посочва, че дейността е еднородна, при наличието на значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.

Обаче, не се приема от закона, в чл.96, ал.11, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на чл.96 ал. 10 от ЗДДС.

Такъв тип лица, отговарящи на условията по чл.96, ал.10 от ЗДДС, съгласно § 34 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКПО, са длъжни да подадат заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.

Нормативирането на идеята за избягване на регистрация по ЗДДС на „сходните“ фирми, не е достатъчно добре изразено и подлежи на уточняване.