Придобиване на доходи по ЗДДФЛ

Повод за написването на тази статия е разпращаните от НАП, на 07.03.2018 г. електронни писма до физически лица, със следното съдържание:
„УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с реализиране програмата на НАП за подпомагане доброволното спазване при изпълнение на данъчните и осигурителните задължения, Ви информираме, че при преглед на подадените през 2017 г. годишни данъчни декларации се установи, че сте посочен като съставител на х бр. финансови отчети за 2016 година.
Напомняме Ви, че доходите от облигационните Ви правоотношения с тези предприятия са облагаеми и се декларират с годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ.
В случай, че вече сте декларирали доходите си пред НАП, благодарим за проявената ангажираност при изпълнение на законовите Ви задължения.
Надяваме се съвместната ни работа през последните години да Ви е убедила в това, че НАП се стреми да бъде партньор и да поддържа отворен диалог със своите клиенти в посока превенция от проявяването на риска от неспазване на законодателството, а не да съсредоточава усилията си за санкциониране на вече допуснати нарушения.
С пожелание да продължим да поддържаме коректни отношения и да работим за изграждане на още по-високо взаимно доверие и разбиране.”

Придобиване на доходи ЗДДФЛ
След анализ на текстовия пасаж „доходите от облигационните Ви правоотношения с тези предприятия са облагаеми и се декларират с годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ.” и засечката му с текста по-долу „в случай, че вече сте декларирали доходите си пред НАП”, се остава с впечатление, че доходът се смята за придобит дори без той да отговаря на условията за това.

Какви са условията доходът да е придобит? Отговор за това дава чл.11 от ЗДДФЛ, който гласи следното:
Ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3. получаването на престацията – за непаричен доход.
В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.
Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. За определяне датата на придобиване се прилагат чл.11 ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ
Доходът по чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец.
При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.