Дистанционна продажба на стоки и регистрация по ДДС

НАП-Русе,регистрация по ддс - дистанционни продажбиВ НАП – Русе, се подава заявление за регистрация, когато тя е компетентната данъчна служба за лицето.

Какво представлява дистанционната продажба на стоки, по смисъла на Закона за ДДС?

Когато лице което има ДДС регистрация в една страна членка на Европейския съюз (ЕС), осъществява продажба към лице без ДДС регистрация в друга страна членка на ЕС, тогава е налице дистанционна продажба на стоки, за наличието на която са необходими определени условия.

Какви условия е необходимо да бъдат изпълнени заедно?

1. Доставчикът на стоката да е регистриран за целите на ДДС в държава-членка, която не е тази където завършва превозът.
2. За лицето, получаващо стоката от доставчика, липсва задължение за начисляване на ДДС за вътреобщностното придобиване в страната членка на ЕС, където завършва превозът.
3. Превозът на стоки се извършва от доставчика или за негова сметка, от държава членка, която е различна от тази където завършва превозът.
4. Стоките са всички останали, с изключение на:
– нови превозни средства;
– стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на лицето – доставчик, или
имащи за предмет специалният ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Кога възниква задължение за регистрация по ДДС за дистанционна продажба на стоки?

Регламентираното изискване за задължителна регистрация по ДДС за дистанционна продажба се съдържа в чл.98 от Закона за ДДС.

Данъчно задължено лице по смисъла на Закона за ДДС, извършващо дистанционна продажба на стоки на територията на България, се регистрира по ДДС когато общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата дефинирана в закона – 70 000 лева. Тази регистрация се извършва в 7 дневен срок, преди да е налице данъчно събитие за тази доставка, чрез която се надвишава преждепосочената сума, която се нарича праг на продажбите. Всяка държава – членка на ЕС, определя такъв праг, според нейните законови изисквания по ДДС.

Датата на регистрация по Закона за ДДС е датата на която е връчен на акта за регистрация.

Регистрацията по ДДС за дистанционна продажба на стоки е специфична регистрация по Закона за ДДС.