Справка за НАП – придобити през последните 12 месеца активи, лично ползване – мобилни телефони и офис – техника

lichno-polzvane-nap

Справка за придобити през последните 12 месеца мобилни телефони
или преносима офис-техника
ЕИК по ЗТР: Име на ЗЛ:
Вид на активите Брой Брой на предоставените за ползване активи или  SIM карти за мобилни услуги на лица извън тези по т. 5 и 6 Разходи за придобиване и експлоатация вкл. абонаментни такси Ползван данъчен кредит
1 2 3 4 5 6
1 Телефонни апарати, придобити през последните 12 месеца на стойност над 1000 лв. всеки от тях
2 SIM карти за мобилни услуги, за които се плащат месечни абонаментни такси
3 Таблети, придобити през последните 12 месеца на стойност над 1000 лв. всеки от тях
4 Преносими компютри, придобити през последните 12 месеца на стойност над 1000 лв. всеки от тях
5 Членове на органите за управление х х х
6 Наети лица х х х
Дата на справката: Представляващ:
име и подпис

Често ползвани справки на НАП, достъпни с помощта на електронен подпис

the-tax-office-ruse
Не е необходимо да посещавате НАП-Русе. Националната агенция за приходите (НАП) разполага с портал за електронни услуги, посредством който бързо, лесно и сигурно се осъществява електронна връзка с данъчната служба и се предават, приемат и обработват данъчно-осигурителни данни.

Генерират се полезни справки, като списъкът по-долу далеч не е изчерпателен, а обобщава някои най-често ползвани справки.

Възможен е достъп чрез упълномощаване, като за някои от справките е нужно нотариално заверяване на подписа на упълномощителя.

Справки:
– за актуалното състояние на данните, декларирани с Декларация обр.№6/Заявление за разпределение на осигурителни вноски
– за актуално състояние на трудовите договори
– за задълженията и плащанията
– за задълженията с възможност за извършване на плащане
– за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях
– за декларираните продажби от регистрираните по ЗДДС лица за определен данъчен период
– за актуалното състояние на фискални устройства с дистанционна връзка, регистрирани на ЗЛ
– за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ
– за лицата, регистрирани по ЗДДС и лица, получили разрешение за прилагане на режим за касова отчетност на ДДС
– по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ
– за достъп до електронни услуги на НАП за конкретен сертификат
– във връзка с Декларация по чл. 88 и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за 2017
– във връзка с Декларация по чл. 246 от ЗКПО
– във връзка с Декларация по чл. 252 от ЗКПО
– във връзка с Декларация по чл. 224 от ЗКПО
– във връзка с Декларация по чл. 231 от ЗКПО
– във връзка с чл. 51 ЗКПО за 2006, чл.92(обр. 1010, обр. 1010а) ЗКПО за 2007, 2008 и 2009 г.
– във връзка с Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за 2018
– във връзка с Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК
– във връзка с Декларация по чл. 239, ал.1 и чл. 239, ал.2 от ЗКПО
– във връзка с Интрастат декларации
– във връзка с Подаване на Декларация обр.1 и Декларация обр.6
– във връзка с Декларация обр. № 3
– във връзка с Уведомление по чл. 62, ал.5 от КТ
– във връзка с Уведомление по чл.123 от КТ

Справките от НАП отразяват моментното състояние на данните и при някои справки не може да се разчита, че те ще останат с непроменени стойности на следващия ден.